Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za egzaminy osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych i... - M.P.1983.5.34 - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za egzaminy osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych i osób zatrudnionych przy eksploatacji tych urządzeń oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1983.5.34

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 1983 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 4 lutego 1983 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za egzaminy osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych i osób zatrudnionych przy eksploatacji tych urządzeń oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.

Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. z 1962 r. Nr 32, poz. 150, z 1971 r. Nr 12, poz. 117, z 1976 r. Nr 12, poz. 71, z 1978 r. Nr 26, poz. 116 i z 1981 r. Nr 17, poz. 83) oraz w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 20 sierpnia 1965 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych (Dz. U. z 1965 r. Nr 38, poz. 238 i z 1973 r. Nr 19, poz. 112) i § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 4 maja 1973 r. w sprawie kwalifikacji osób zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń energetycznych (Dz. U. Nr 19, poz. 113) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministrów Gospodarki Materiałowej, Energetyki i Energii Atomowej oraz Górnictwa z dnia 15 maja 1978 r. w sprawie opłat za egzaminy osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych i osób zatrudnionych przy eksploatacji tych urządzeń oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych (Monitor Polski z 1978 r. Nr 18, poz. 66 i z 1979 r. Nr 29, poz. 153) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 wyrazy "150 złotych" zastępuje się wyrazami "360 złotych",
2)
w § 3 ust. 1:
a)
w pkt 1 wyrazy "25 zł" zastępuje się wyrazami "45 zł",
b)
w pkt 2 wyrazy "20 zł" zastępuje się wyrazami "35 zł",
c)
w pkt 3 wyrazy "10 zł" zastępuje się wyrazami "20 zł".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.