Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za egzaminy osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych i osób zatrudnionych przy eksploatacji tych urządzeń oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1979.29.153

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 1979 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW ENERGETYKI I ENERGII ATOMOWEJ ORAZ GÓRNICTWA
z dnia 21 listopada 1979 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za egzaminy osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych i osób zatrudnionych przy eksploatacji tych urządzeń oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.

Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. z 1962 r. Nr 32, poz. 150, z 1971 r. Nr 12, poz. 117, z 1976 r. Nr 12, poz. 71 i z 1978 r. Nr 26, poz. 116), w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 20 sierpnia 1965 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych (Dz. U. z 1965 r. Nr 38, poz. 238 i z 1973 r. Nr 19, poz. 112) i § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 4 maja 1973 r. w sprawie kwalifikacji osób zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń energetycznych (Dz. U. Nr 19, poz. 113) - zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministrów Gospodarki Materiałowej, Energetyki i Energii Atomowej oraz Górnictwa z dnia 15 maja 1978 r. w sprawie opłat za egzaminy osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych i osób zatrudnionych przy eksploatacji tych urządzeń oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych (Monitor Polski Nr 18, poz. 66) przepis § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Zarządzenie nie ma zastosowania do egzaminów przeprowadzanych przez izby rzemieślnicze oraz upoważnione do tego organy resortu obrony narodowej".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.