Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.223.2218

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2010 r.

USTAWA
z dnia 12 grudnia 2003 r.
o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych 1

 Ustawa określa zasady wspierania rozwoju regionalnego przez udzielanie preferencyjnych kredytów na przygotowanie przez gminy, związki gmin, powiaty i związki powiatów, zwane dalej "inwestorami", dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej, środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zwanej dalej "dokumentacją".

W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych, zwany dalej "Funduszem".

1. 
Na Fundusz składają się:
1)
środki przekazywane z budżetu państwa w wysokości określonej w ustawie budżetowej;
2)
odsetki od lokat środków Funduszu w bankach;
3)
wpływy z inwestycji wolnych środków Funduszu w:
a)
papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
b)
papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa,
c)
listy zastawne emitowane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919);
4)
spłaty udzielonych kredytów wraz z odsetkami;
5)
spadki, zapisy i darowizny;
6)
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
7)
inne wpływy.
2. 
Środkami Funduszu mogą być także:
1)
środki pochodzące z emisji obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na zasilenie Funduszu;
2)
środki pochodzące z pożyczek i kredytów zaciąganych na zasilenie Funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
3. 
Emisja obligacji oraz zaciągnięcie pożyczek i kredytów następuje na podstawie upoważnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
1. 
Środki Funduszu przeznacza się na:
1) 3
 udzielanie preferencyjnych kredytów przeznaczonych na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji;
2) 4
 pokrywanie kosztów oceny wniosku o preferencyjny kredyt przeznaczony na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji, zwany dalej "wnioskiem";
3)
pokrywanie kosztów emisji obligacji, wykup obligacji oraz spłatę pożyczek i kredytów wraz z odsetkami i innymi kosztami obsługi obligacji, pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 3 ust. 2;
4)
pokrywanie uzasadnionych kosztów ponoszonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego związanych z udzielaniem preferencyjnych kredytów, egzekucji roszczeń wynikających z udzielonych kredytów oraz wydatków związanych z obsługą zadań Funduszu.
2.  5
 Do kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza się koszty:
1)
przygotowania:
a)
studium wykonalności inwestycji,
b)
analizy kosztów i korzyści, ekspertyz, studiów, map lub szkiców lokalnych sytuujących inwestycję,
c)
dokumentacji:
projektowej,
przetargowej,
związanej z ocenami oddziaływania na środowisko,
przyrodniczej,
d)
biznesplanu,
e)
pozostałej dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji;
2)
związane z poniesionymi opłatami wynikającymi z konieczności uzyskania niezbędnych rozstrzygnięć administracyjnych.
1. 
Okresowo wolne środki Funduszu mogą być lokowane wyłącznie:
1)
w papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3;
2)
na rachunkach lokat terminowych w bankach posiadających fundusze własne w wysokości nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 10.000.000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w jednym banku lub grupie banków powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie nie może przekroczyć 15 % środków Funduszu niezaangażowanych w kredyty.

Preferencyjne kredyty są oprocentowane w wysokości 0,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski.

1. 
Inwestor składa do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek.
2.  6
 Bank Gospodarstwa Krajowego ocenia wniosek w szczególności co do możliwości współfinansowania projektów inwestycji komunalnych z funduszy i środków, o których mowa w art. 1.
3.  7
 Warunkiem przyznania preferencyjnego kredytu przeznaczonego na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji jest pozytywna ocena wniosku.
1. 
Bank Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu opracowany w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego.
2. 
Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat. Sprawozdania finansowe Funduszu wchodzą w skład sprawozdania finansowego Banku Gospodarstwa Krajowego.
3. 
Bank Gospodarstwa Krajowego składa ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale, sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu.
1.  8
 Bank Gospodarstwa Krajowego udziela preferencyjnych kredytów w wysokości nieprzekraczającej 80 % zaplanowanych kosztów netto przygotowania dokumentacji, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, jednak nie więcej niż 1.000.000 zł.
2. 
Preferencyjne kredyty mogą być udzielane ze środków Funduszu do wysokości kwot przewidzianych na te cele w rocznym planie finansowym Funduszu.

 Zysk netto osiągnięty z działalności Funduszu przeznacza się w:

1)
80 % na uzupełnienie Funduszu;
2)
20 % na dokapitalizowanie Banku Gospodarstwa Krajowego.

 Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania preferencyjnych kredytów, w tym:

1)
wykaz dokumentów składanych przez inwestorów ubiegających się o preferencyjne kredyty, uwzględniając zapewnienie pełnej oceny wniosku;
2)
kryteria oceny wniosków oraz tryb ich rozpatrywania, uwzględniając możliwość współfinansowania projektów inwestycji komunalnych z funduszy Unii Europejskiej, ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także zapewnienie sprawnej i prawidłowej weryfikacji złożonych wniosków;
3)
warunki, na jakich Bank Gospodarstwa Krajowego będzie udzielał preferencyjnych kredytów, uwzględniając okres kredytowania i warunki spłaty.

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm. 11 ) w art. 17 w ust. 1 w pkt 36 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 37 w brzmieniu:

"37) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego prowadzącego Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych stanowiące równowartość dochodów uzyskanych przez ten Fundusz z tytułów określonych w przepisach regulujących jego tworzenie i funkcjonowanie - w części przeznaczonej wyłącznie na realizację celów wymienionych w tych przepisach.".

W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, z późn. zm. 12 ) w art. 14 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. Nie nalicza się obowiązkowej opłaty rocznej od aktywów Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich oraz Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych utworzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego.".

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

1 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawę z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
2 Art. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U.10.169.1135) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 września 2010 r.
3 Art. 4 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U.10.169.1135) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 września 2010 r.
4 Art. 4 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U.10.169.1135) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 września 2010 r.
5 Art. 4 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U.10.169.1135) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 września 2010 r.
6 Art. 7 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U.10.169.1135) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 września 2010 r.
7 Art. 7 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U.10.169.1135) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 września 2010 r.
8 Art. 9 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U.10.169.1135) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 września 2010 r.
9 Art. 9a dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U.10.169.1135) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 września 2010 r.
10 Art. 10 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U.10.169.1135) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 września 2010 r.
11 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957 i Nr 217, poz. 2124.
12 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 217, poz. 2124.