Warunki i tryb udzielania kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. - Dz.U.2004.32.278 - OpenLEX

Warunki i tryb udzielania kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.32.278

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 4 lutego 2004 r.
w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. Nr 223, poz. 2218) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania oraz zasady spłaty kredytów preferencyjnych z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych przeznaczonych na przygotowanie przez gminy i ich związki projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
kredycie - rozumie się przez to preferencyjny kredyt na pokrycie kosztów przygotowania przez inwestorów projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej, udzielany na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych;
2)
BGK - rozumie się przez to Bank Gospodarstwa Krajowego.
1.
Kredyt jest udzielany na wniosek inwestora składany na formularzu według wzoru ustalonego przez BGK.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
opis planowanej inwestycji, określający w szczególności jej przedmiot, ostatecznych beneficjentów projektu, cel i oczekiwane efekty oraz szacunkową wartość inwestycji;
2)
wyciąg z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli dla danego obszaru plan został uchwalony;
3)
wyciąg ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jeżeli dla danego obszaru nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego;
4)
opinie banków prowadzących rachunki inwestora lub świadczących inne usługi bankowe, dotyczące współpracy z inwestorem;
5)
zaświadczenie z właściwego zakładu ubezpieczeń społecznych o wypełnieniu obowiązków składkowych;
6)
sprawozdania z wykonania budżetu za ostatnie dwa lata i za ostatni kwartał przed złożeniem wniosku;
7)
uchwałę budżetową na rok bieżący oraz prognozy dotyczące budżetu na trzy kolejne lata;
8)
uchwałę o zaciągnięciu kredytu na sfinansowanie przygotowania projektu;
9)
opinię właściwej dla inwestora regionalnej izby obrachunkowej o zdolności do spłaty wnioskowanego kredytu;
10)
oświadczenie inwestora o zobowiązaniach długoterminowych według tytułów dłużnych, w tym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;
11)
oświadczenie inwestora o możliwości uzyskania współfinansowania dla planowanej inwestycji z funduszy Unii Europejskiej.
3.
Opinie banków, o których mowa w ust. 2 pkt 4, oraz zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, muszą być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku.
4.
BGK w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o udzielenie kredytu dokonuje oceny formalnej wniosku. Wniosek spełniający wymogi formalne, o których mowa w ust. 1-3, podlega rejestracji w BGK z datą wpływu.
5.
W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych, BGK wzywa inwestora do jego uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni; wniosek taki podlega rejestracji z dniem wpływu uzupełnienia do BGK. Wniosek nieuzupełniony w wyznaczonym terminie BGK pozostawia bez rozpatrzenia.
6.
BGK może zażądać od inwestora złożenia innych niż wymienione w ust. 2 dokumentów, jeżeli będą one niezbędne do oceny możliwości uzyskania współfinansowania projektu z funduszy Unii Europejskiej.
BGK dokonuje oceny wniosków w kolejności ich zarejestrowania, stosując następujące kryteria:
1)
możliwości sfinansowania przez inwestora co najmniej 20 % kosztów przygotowania projektu bez podatku od towarów i usług;
2)
zdolności inwestora do spłaty kredytu wraz z odsetkami;
3)
możliwości uzyskania współfinansowania dla planowanej inwestycji z funduszy Unii Europejskiej.
1.
W terminie 30 dni od dnia zarejestrowania wniosku BGK na podstawie oceny, o której mowa w § 4:
1)
podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu, w której w szczególności określa:
a)
termin i warunki uruchomienia kredytu,
b)
termin i warunki spłaty kredytu;
2)
wzywa inwestora do złożenia dodatkowych dokumentów, jeżeli na podstawie dokumentów dostarczonych przez inwestora nie można dokonać oceny, o której mowa w § 4, lub
3)
podejmuje decyzję o odmowie udzielenia kredytu.
2.
O podjętej decyzji BGK niezwłocznie zawiadamia inwestora.
3.
Uruchomienie kredytu lub jego pierwszej transzy następuje po udokumentowaniu zaangażowania środków własnych inwestora, o których mowa w § 4 pkt 1.
1.
Kredyt może być wypłacany jednorazowo lub w ratach.
2.
Na wniosek inwestora BGK może udzielić karencji w spłacie kredytu do 18 miesięcy.
3.
Termin spłaty kredytu nie może przekroczyć okresu 36 miesięcy.
4.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel własny in blanco lub inne zabezpieczenie zaproponowane przez inwestora.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).