Estonia-Polska. Protokół taryfowy. Warszawa.1938.02.19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.21.175

Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 28 marca 1938 r.
w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokołu taryfowego między Polską a Estonią z dnia 19 lutego 1938 r. *

Na podstawie art. 52 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiam co następuje:
(1)
Wprowadza się tymczasowo w życie postanowienia protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Warszawie dnia 19 lutego 1938 r.
(2)
Tekst wspomnianego protokołu zawarty jest w załączniku do rozporządzenia niniejszego.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom: Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie pięciu dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Przekład.

PROTOKÓŁ TOWAROWY.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Estońskiej pragnąc popierać i rozwijać stosunki handlowe pomiędzy obu krajami i powołując się na traktat handlowy i nawigacyjny między Polską i Estonią z dnia 19 lutego 1927 r. oraz na protokół dodatkowy z 5 lipca 1929 r., zgodziły się na postanowienia następujące:

1)
Cła estońskie na towary, pochodzące i przychodzące z obszaru celnego polskiego, nie przekroczą aż do dnia 31 grudnia 1938 r. stawek poniżej ustalonych:
Pozycja taryfy celnej estońskiejOznaczenie towarówCło od 1 kg br. (w kor. est.)
62 p. 10cRośliny lecznicze0,50

dla kontyngentu jednej tony

159 p. 4Materiały wybuchowe, lonty i zapalniki1,50
159 z p. 4Za pozwoleniem Ministra Gospodarki i na warunkach specjalnych0,05
2)
Cła polskie na następujące towary pochodzące i przychodzące z Estonii nie przekroczą stawek poniżej ustalonych:
Pozycja taryfy celnej polskiejNazwa towarówCło od 100 kg (złote)
116 z p. 6Szczupaki26

w okresie od 1.IV.38 - 30.VI.38.

116 z p. 6Sandacze50

w okresie od 1.IV.38 - 30.VI.38.

116 p. 7Leszcze33

w okresie od 1.IV.38 - 30.VI.38.

116 z p. 8Okonie26

w okresie od 1.IV.38 - 30.VI.38.

z 488 z p. 2Materiały plastyczne sztuczne na podstawie kazeiny i formaliny jak galalit:
b) w blokach, płytach, arkuszach, prętach, rurach:
I. nieobrobionych195

do dnia 31 grudnia 1938.

3)
Protokół niniejszy będzie ratyfikowany i dokumenty ratyfikacyjne będą wymienione w Tallinie możliwie najwcześniej.

Wejdzie on w życie 15 dnia po dacie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych i będzie ważny do dnia 31 grudnia 1938 r.

Sporządzono w Warszawie, w dwóch egzemplarzach, 19 lutego 1938 r.

* Z dniem 13 czerwca 1938 r. Protokół taryfowy stanowiący załącznik do nin. rozporządzenia został uzupełniony o protokół dodatkowy wprowadzony rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień protokołu dodatkowego z dnia 22 kwietnia 1938 r. do protokołu taryfowego między Polską a Estonią z dnia 19 lutego 1938 r. (Dz.U.38.39.327).