Estonia-Polska. Protokół dodatkowy do protokołu taryfowego między Polską a Estonią z dnia 19 lutego 1938 r. Warszawa. 1938.04.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.39.327

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 1 czerwca 1938 r.
o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień protokołu dodatkowego z dnia 22 kwietnia 1938 r. do protokołu taryfowego między Polską a Estonią z dnia 19 lutego 1938 r.

Na podstawie art. 52 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiam co następuje:
(1)
Wprowadza się tymczasowo w życie postanowienia podpisanego w Warszawie dnia 22 kwietnia 1938 r. protokołu dodatkowego do protokołu taryfowego między Polską a Estonią z dnia 19 lutego 1938 r.
(2)
Tekst wspomnianego protokołu dodatkowego zawarty jest w załączniku do rozporządzenia niniejszego.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu, Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie piątego dnia po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Przekład.

PROTOKÓŁ DODATKOWY.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Estońskiej, pragnąc uzupełnić protokół taryfowy między Polską a Estonią, podpisany dnia 19 lutego 1938 r., zgodziły się na postanowienia następujące:

1)
Przy odprawach celnych galalitu pochodzenia estońskiego podpadającego pod poz. 488 p. 2 b. I polskiej taryfy celnej, wprowadzonego do polskiego obszaru celnego i zgłoszonego do odprawy celnej w czasie od 1 stycznia 1937 r. do 31 grudnia 1937 r., dokonanych oraz mających być dokonanymi w ciągu roku 1938, - będzie stosowane cło konwencyjne 100 zł od 100 kg, które, na podstawie postanowień protokołu dodatkowego z 18 lutego 1937 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Czeskosłowacką z dnia 10 lutego 1934 r., obowiązywało w ciągu roku 1937.
2)
Protokół niniejszy, stanowiący część integralną protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego dnia 19 lutego 1938 r., będzie ratyfikowany i dokumenty ratyfikacyjne zostaną wymienione w Tallinnie możliwie najwcześniej.

Wejdzie on w życie 15 dnia po dacie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych i będzie miał ten sam czas trwania co wspomniany protokół taryfowy z 19 lutego 1938 r.

Sporządzono w Warszawie w dwóch egzemplarzach, 22 kwietnia 1938 r.