Przepisy przejściowe i końcowe - Rozdział 5 - Egzamin maturalny. - Dz.U.2022.1644 - OpenLEX

Rozdział 5 - Przepisy przejściowe i końcowe - Egzamin maturalny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1644

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2022 r.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i końcowe

§  58. 
1. 
Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego wiedza o społeczeństwie obejmujący wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego dla przedmiotu wiedza o społeczeństwie jest przeprowadzany dla absolwentów:
1)
liceum ogólnokształcącego, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole przed rokiem szkolnym 2022/2023 - do roku szkolnego 2024/2025;
2)
technikum, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole przed rokiem szkolnym 2022/2023 - do roku szkolnego 2025/2026;
3)
branżowej szkoły II stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie w branżowej szkole I stopnia przed rokiem szkolnym 2022/2023 - do roku szkolnego 2025/2026.
2. 
Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego wiedza o społeczeństwie obejmujący wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego dla przedmiotu historia i teraźniejszość oraz zakresu rozszerzonego dla przedmiotu wiedza o społeczeństwie jest przeprowadzany dla absolwentów:
1)
liceum ogólnokształcącego, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole w roku szkolnym 2022/2023 i kolejnych latach szkolnych - począwszy od roku szkolnego 2025/2026;
2)
technikum, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole w roku szkolnym 2022/2023 i kolejnych latach szkolnych - począwszy od roku szkolnego 2026/2027;
3)
branżowej szkoły II stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie w branżowej szkole I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 i kolejnych latach szkolnych - począwszy od roku szkolnego 2026/2027.
§  59. 
Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego historia tańca jest przeprowadzany dla absolwentów:
1)
liceum ogólnokształcącego - począwszy od roku szkolnego 2026/2027;
2)
technikum - począwszy od roku szkolnego 2027/2028;
3)
branżowej szkoły II stopnia - począwszy od roku szkolnego 2027/2028.
§  60. 
Podstawą dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 5 ustawy, mogą być również opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, wydane na podstawie:
1)
§ 6a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 562, z późn. zm.);
2)
§ 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach (Dz. U. poz. 843, z 2016 r. poz. 1278, z 2017 r. poz. 1651 oraz z 2019 r. poz. 372);
3)
§ 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534).
§  61. 
Określone w rozporządzeniu szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego dotyczą egzaminu maturalnego dla absolwentów, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116).
§  62. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 482), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116).