§ 4. - Szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. - Dz.U.2015.843 - OpenLEX

§ 4. - Szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.843

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2019 r.
§  4. 
1.  4
 (uchylony).
2.  5
 Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia.
4 § 4 ust. 1 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1651) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
5 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1651) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.