Art. 10. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1116 - OpenLEX

Art. 10. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1116

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  10. 
1. 
Egzamin maturalny, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest przeprowadzany dla:
1)
absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i ponadpodstawowych szkół średnich - począwszy od roku szkolnego 2022/2023,
2)
absolwentów pięcioletniego technikum - począwszy od roku szkolnego 2023/2024,
3)
absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej - począwszy od roku szkolnego 2023/2024

- na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c i d ustawy zmienianej w art. 5, z uwzględnieniem art. 11-18.

2. 
Począwszy od roku szkolnego:
1)
2027/2028 - dla absolwentów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
2)
2028/2029 - dla absolwentów dotychczasowego czteroletniego technikum,
3)
2029/2030 - dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci dotychczasowego gimnazjum

- egzamin maturalny jest przeprowadzany zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c i d ustawy zmienianej w art. 5.