Art. 11. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1116 - OpenLEX

Art. 11. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1116

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  11. 
1. 
Dla absolwentów, o których mowa w art. 10 ust. 1, w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 12 oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się również do absolwentów, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ponownie przystępują do egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1.
3. 
Ilekroć w odniesieniu do egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1, przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 przepisy ustawy zmienianej w art. 1 oraz przepisy wydane na podstawie tej ustawy odsyłają do:
1)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 12;
2)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 12, dla poziomu podstawowego;
3)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu rozszerzonego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 12, dla poziomu rozszerzonego;
4)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 12, dla poziomu podstawowego i rozszerzonego;
5)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla oddziałów dwujęzycznych - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 12, dla poziomu dwujęzycznego.
4. 
Dla egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1, przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 obowiązują informatory, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, wraz z aneksami, które dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosi do dnia 13 czerwca 2022 r.
5. 
Aneksy do informatorów o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ust. 4, wskazują, które z przykładowych zadań ogłoszonych w informatorach nie są zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 12.
6. 
Dla egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1, przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 obowiązują komunikaty w sprawie listy jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret piąte ustawy zmienianej w art. 1, wraz z aneksami, które dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosi do dnia 13 czerwca 2022 r.
7. 
Aneksy do komunikatów w sprawie listy jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego, o których mowa w ust. 6, wskazują zadania, które nie są zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 12.