Art. 40. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1116

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2023 r.
Art.  40. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1)
art. 44zzza i art. 90v ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 44zzza i art. 90v ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2022 r.;
2)
art. 90u ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, dotyczące realizacji danego programu rządowego przyjętego odpowiednio na podstawie art. 90u ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do czasu zakończenia realizacji danego programu rządowego i mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;
3)
art. 28 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia 31 grudnia 2022 r. i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.