Przepisy ogólne - Rozdział 1 - Egzamin maturalny. - Dz.U.2022.1644 - OpenLEX

Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Egzamin maturalny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1644

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2022 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o uczniu, należy przez to rozumieć ucznia i słuchacza szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
§  3. 
Dyrektor szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin maturalny, jest obowiązany nie później niż do dnia 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przeprowadzony egzamin maturalny, zgłosić szkołę okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor szkoły podaje w zgłoszeniu numer szkoły w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 868 i 1116).
§  4. 
Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w art. 44zzr ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", jest wydawana na wniosek:
1)
nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia - jego rodziców, albo
2)
ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia - jego rodziców.
§  5. 
1. 
W przypadku wprowadzenia zmian w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego opracowuje się i ogłasza nowe informatory, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy, nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.
2. 
Jeżeli nie wprowadzono zmian w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego, obowiązują dotychczas ogłoszone informatory, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy.
§  6. 
1. 
Komunikat w sprawie:
1)
harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy,
2)
materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie maturalnym, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy,
3)
listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy,
4)
szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie ustawy

- jest ogłaszany nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.

2. 
Komunikat w sprawie listy jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret piąte ustawy, jest ogłaszany nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.
§  7. 
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy, jest ogłaszana nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.
§  8. 
1. 
Obserwatorami egzaminu maturalnego mogą być:
1)
delegowani pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
2)
delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
3)
delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, posiadający upoważnienie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
2. 
Osoby, o których mowa w ust. 1, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego.
§  9. 
Egzamin maturalny jest przeprowadzany z następujących przedmiotów dodatkowych:
1)
w części ustnej z:
a)
języka mniejszości etnicznej,
b)
języka mniejszości narodowej,
c)
języka obcego nowożytnego,
d)
języka regionalnego;
2)
w części pisemnej z:
a)
biologii - obejmuje określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego zakres podstawowy i zakres rozszerzony dla przedmiotu biologia,
b)
chemii - obejmuje określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego zakres podstawowy i zakres rozszerzony dla przedmiotu chemia,
c)
filozofii - obejmuje określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego zakres podstawowy i zakres rozszerzony dla przedmiotu filozofia,
d)
fizyki - obejmuje określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego zakres podstawowy i zakres rozszerzony dla przedmiotu fizyka,
e)
geografii - obejmuje określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego zakres podstawowy i zakres rozszerzony dla przedmiotu geografia,
f)
historii - obejmuje określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego zakres podstawowy i zakres rozszerzony dla przedmiotu historia,
g)
historii muzyki - obejmuje określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego zakres rozszerzony dla przedmiotu historia muzyki,
h)
historii sztuki - obejmuje określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego zakres rozszerzony dla przedmiotu historia sztuki,
i)
historii tańca - obejmuje określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego zakres rozszerzony dla przedmiotu historia tańca,
j)
informatyki - obejmuje określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego zakres podstawowy i zakres rozszerzony dla przedmiotu informatyka,
k)
języka łacińskiego i kultury antycznej - obejmuje określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego zakres podstawowy i zakres rozszerzony dla przedmiotu język łaciński i kultura antyczna,
l)
języka mniejszości etnicznej - obejmuje określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego zakres podstawowy i zakres rozszerzony dla przedmiotu język mniejszości narodowej lub etnicznej,
m)
języka mniejszości narodowej - obejmuje określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego zakres podstawowy i zakres rozszerzony dla przedmiotu język mniejszości narodowej lub etnicznej,
n)
języka obcego nowożytnego - obejmuje wymagania określone w art. 44zze ust. 3 ustawy,
o)
języka polskiego - obejmuje określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego zakres podstawowy i zakres rozszerzony dla przedmiotu język polski,
p)
języka regionalnego - obejmuje określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego zakres podstawowy i zakres rozszerzony dla przedmiotu język regionalny - język kaszubski,
q)
matematyki - obejmuje określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego zakres podstawowy i zakres rozszerzony dla przedmiotu matematyka,
r)
wiedzy o społeczeństwie - obejmuje określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego zakres podstawowy dla przedmiotu historia i teraźniejszość oraz zakres rozszerzony dla przedmiotu wiedza o społeczeństwie.
§  10. 
Do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego absolwent może przystąpić z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.
§  11. 
1. 
Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego, o której mowa w art. 44zzi ustawy, zwana dalej "deklaracją", zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko zdającego, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia, płeć oraz dane kontaktowe: adres korespondencyjny oraz - jeżeli posiada - adres poczty elektronicznej lub numer telefonu;
2)
przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym, w tym język lub języki, z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe;
3)
poziom egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego;
4)
system operacyjny, programy użytkowe oraz język programowania spośród wymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy - w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki;
5)
język, w którym ma być zdawany egzamin maturalny w części pisemnej z danego przedmiotu lub danych przedmiotów - w przypadku, o którym mowa w art. 44zzf ust. 1 ustawy;
6)
język obcy nowożytny, będący drugim językiem nauczania - w przypadku, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4a ustawy;
7)
informację o przystąpieniu do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych - w przypadku, o którym mowa w art. 44zzf ust. 2 i 3 ustawy;
8)
informację o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy;
9)
informację o posiadaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego - w przypadku absolwentów i osób, o których mowa odpowiednio w § 12 ust. 4 i 6-8;
10)
informację o posiadaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1 ustawy - jeżeli zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach lub formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności - w przypadku absolwentów i osób, o których mowa odpowiednio w § 12 ust. 4 i 6-8.
2. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 8-10, do deklaracji zdający dołącza odpowiednio:
1)
dokument lub dokumenty, o których mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy;
2)
dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego, z tym że absolwent, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, dołącza świadectwo dojrzałości;
3)
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1 ustawy.
3. 
Deklaracja zawiera także oświadczenie zdającego o wyrażeniu albo niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), w celu udostępnienia przez administratora bazy danych systemu informacji oświatowej wyników egzaminu maturalnego uzyskanych przez zdającego uczelni, o przyjęcie do której ubiega się zdający.
4. 
Deklaracja w postaci elektronicznej zawiera także oświadczenie zdającego o zgodności odwzorowanych cyfrowo sporządzonych w postaci papierowej dokumentów, o których mowa w ust. 2 i § 17 ust. 1 i 3, z oryginałem, które zdający dołączył do tej deklaracji.
§  12. 
1. 
Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza. Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył.
2. 
Uczeń lub absolwent składa wstępną deklarację nie później niż do dnia 30 września, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2. Absolwent może nie składać wstępnej deklaracji.
3. 
Jeżeli uczeń lub absolwent złożył wstępną deklarację, a nie złożył ostatecznej deklaracji w terminie, o którym mowa w ust. 2, z dniem 8 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, wstępna deklaracja staje się ostateczną deklaracją.
4. 
W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły absolwent składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania absolwenta, nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
5. 
Przepisu ust. 4 nie stosuje się do absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej, która została przekształcona na podstawie art. 146, art. 152 albo art. 184 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116) w szkołę ponadpodstawową. Absolwent ten składa deklarację dyrektorowi szkoły ponadpodstawowej, w którą szkoła ponadgimnazjalna, którą ukończył, została przekształcona, nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
6. 
Osoba, która uzyskała świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
7. 
Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych, która zamierza w danym roku szkolnym przystąpić do wszystkich egzaminów wymaganych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego oraz do egzaminu maturalnego, składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego osoba ta przedkłada dyrektorowi szkoły, w której przystąpi do egzaminu maturalnego, niezwłocznie po otrzymaniu tego świadectwa.
8. 
Osoba:
1)
która posiada świadectwo lub inny dokument wydane za granicą i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o których mowa w art. 93 ust. 2 i 3 ustawy,
2)
której wykształcenie średnie lub średnie branżowe zostało potwierdzone zgodnie z art. 93a ustawy,
3)
która posiada świadectwo szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej w drodze nostryfikacji, o której mowa w art. 93 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 31 marca 2015 r.

- składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, a jeżeli posiada ona miejsce zamieszkania za granicą - dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.

9. 
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje absolwenta i osobę, o których mowa w ust. 4 i 6-8, o miejscu przystąpienia do egzaminu maturalnego, nie później niż do dnia 31 marca roku szkolnego, w którym absolwent lub osoba, o których mowa w ust. 4 i 6-8, zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
§  13. 
1. 
Deklaracja może mieć postać papierową lub elektroniczną.
2. 
W danym roku szkolnym uczeń, absolwent lub osoba, o których mowa w § 12 ust. 1 i 4-8, składają deklarację tylko w jednej postaci - papierowej albo elektronicznej.
3. 
Deklaracja w postaci elektronicznej jest składana za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzra ustawy, zwanego dalej "elektronicznym systemem wspomagającym przeprowadzanie egzaminu maturalnego".
4. 
Złożenie deklaracji w postaci elektronicznej jest możliwe po uwierzytelnieniu ucznia, absolwenta lub osoby, o których mowa w § 12 ust. 1 i 4-8, w elektronicznym systemie wspomagającym przeprowadzanie egzaminu maturalnego przy użyciu:
1)
identyfikatora (loginu) i hasła dostępu udostępnionych odpowiednio przez dyrektora szkoły albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej;
2)
środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797).
5. 
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych podają do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, odpowiednio na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych, adres strony internetowej z dostępem do elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu maturalnego.
6. 
Dyrektor szkoły przekazuje uczniom ostatniej klasy szkoły, której ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego, identyfikator (login) i hasło dostępu do elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu maturalnego nie później niż do dnia 25 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzony egzamin maturalny.
7. 
Absolwent, o którym mowa w § 12 ust. 1, zamierzający złożyć deklarację wstępną w postaci elektronicznej składa do dyrektora szkoły, którą ukończył, wniosek o nadanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu, nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
8. 
Absolwent, o którym mowa w § 12 ust. 1, który nie złożył deklaracji wstępnej i zamierza złożyć deklarację w postaci elektronicznej, składa do dyrektora szkoły, którą ukończył, wniosek o nadanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu, nie później niż do dnia 15 stycznia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
9. 
Absolwent i osoba, o których mowa w § 12 ust. 4 i 6-8, zamierzający złożyć deklarację w postaci elektronicznej składają do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania absolwenta lub osoby, a jeżeli absolwent lub osoba posiada miejsce zamieszkania za granicą - do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania tego absolwenta lub tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o nadanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu, nie później niż do dnia 15 stycznia roku szkolnego, w którym zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego.
10. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 7-9, zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko absolwenta lub osoby, o których mowa w § 12 ust. 1, 4 i 6-8;
2)
numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzają cego tożsamość oraz datę urodzenia;
3)
wskazanie adresu korespondencyjnego albo - jeżeli posiada - adresu poczty elektronicznej, na który ma zostać przekazany identyfikator (login) i hasło dostępu - w przypadku absolwenta i osoby, o których mowa w § 12 ust. 1, 6 i 7;
4)
nazwę i adres szkoły, którą absolwent lub osoba, o których mowa w § 12 ust. 4 i 6-8, ukończyli.
11. 
Odpowiednio dyrektor szkoły albo dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje absolwentowi lub osobie, o których mowa w § 12 ust. 1, 6 i 7, identyfikator (login) i hasło dostępu w terminie siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 7-9.
12. 
Absolwent i osoba, o których mowa w § 12 ust. 4 i 8, odbierają identyfikator (login) i hasło dostępu w siedzibie właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej za okazaniem dokumentu tożsamości.
13. 
Dokumenty, o których mowa w § 11 ust. 2 lub § 17 ust. 1 i 3, dołącza się do deklaracji składanej w postaci elektronicznej jako odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów sporządzonych w postaci papierowej.
§  14. 
1. 
Absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego w szkole, którą ukończył, a w przypadku absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej, o którym mowa w § 12 ust. 5, w szkole ponadpodstawowej, w którą szkoła ponadgimnazjalna, którą ukończył, została przekształcona, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 i 2.
2. 
W uzasadnionych przypadkach absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, na jego wniosek. Wniosek wraz z uzasadnieniem oraz deklarację absolwent składa do dyrektora szkoły, którą ukończył, nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
3. 
Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje wniosek, o którym mowa w ust. 2, dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.
4. 
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje absolwenta oraz dyrektora szkoły, którą absolwent ukończył, o sposobie rozpatrzenia wniosku nie później niż do dnia 31 marca roku szkolnego, w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
5. 
Absolwent lub osoba, o których mowa w § 12 ust. 4 i 6-8, przystępują do egzaminu maturalnego w szkole wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
§  15. 
1. 
W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, absolwenta lub osoby, o której mowa w § 12 ust. 6-8, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin maturalny może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.
2. 
Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej:
1)
dyrektor szkoły, któremu odpowiednio uczeń lub absolwent złożyli deklarację, w porozumieniu z tym uczniem albo absolwentem, a w przypadku niepełnoletniego ucznia albo absolwenta - z jego rodzicami, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego;
2)
absolwent lub osoba, o których mowa w § 12 ust. 4 i 6-8, wraz z deklaracją.
3. 
W uzasadnionych przypadkach wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być złożony w terminie późniejszym.
§  16. 
1. 
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej powierza przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole przeprowadzenie części ustnej lub nadzorowanie przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego także dla:
1)
absolwentów innej szkoły lub szkół - w przypadku braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego lub zespołu nadzorującego w szkole, którą absolwent ukończył, lub w przypadku przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym;
2)
absolwentów lub osób, o których mowa w § 12 ust. 4-8 i § 14 ust. 2.
2. 
W uzasadnionych przypadkach dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może podjąć decyzję o przeprowadzeniu egzaminu maturalnego lub jego części dla absolwentów danej szkoły lub danych szkół w miejscu niebędącym siedzibą szkoły.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej powołuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz członków tego zespołu.
§  17. 
1. 
Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w art. 44zzr ust. 4 ustawy, przedkłada się wraz z deklaracją.
2. 
Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w art. 44zzr ust. 4 ustawy, może być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.
3. 
Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w art. 44zzr ust. 5 ustawy, przedkłada się wraz z deklaracją.
4. 
W przypadku absolwenta szkoły w zakładzie karnym lub areszcie śledczym opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w art. 44zzr ust. 5 ustawy, może wydać psycholog zatrudniony odpowiednio w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.
§  18. 
1. 
Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie ucznia lub absolwenta, o których mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy, o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do dnia 10 lutego roku szkolnego, w którym absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, a w przypadku absolwenta i osoby, o których mowa w § 12 ust. 4 i 6-8, nie później niż do dnia 31 marca roku szkolnego, w którym ten absolwent lub osoba przystępują do egzaminu maturalnego.
2. 
Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego dla absolwenta, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy, wystąpiła po przekazaniu wykazu, o którym mowa w § 19 ust. 1, dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie absolwenta o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego. Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o konieczności dostosowania formy przeprowadzania egzaminu maturalnego dla danego absolwenta i przekazuje dane osobowe tego absolwenta, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1.
§  19. 
1. 
Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza wykaz uczniów lub absolwentów zamierzających przystąpić do egzaminu maturalnego. Wykaz zawiera:
1)
informacje zawarte w deklaracjach, o których mowa w § 11 ust. 1;
2)
informację o uczniach lub absolwentach, którzy korzystają z dostosowania:
a)
formy przeprowadzania egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1 ustawy,
b)
warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy.
2. 
Wykaz, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej przy użyciu elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu maturalnego.
3. 
Wykaz, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywany nie później niż do dnia 15 lutego roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.
4. 
Dyrektor szkoły, na wniosek dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, sporządza, na podstawie wstępnych deklaracji, informację o liczbie uczniów lub absolwentów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na poszczególnych poziomach, i przesyła ją dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej przy użyciu elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu maturalnego.
§  20. 
1. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego, powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.
2. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca są obowiązani odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu maturalnego organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną w roku szkolnym, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, oraz przeprowadzić takie szkolenie dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących.
§  21. 
1. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg egzaminu maturalnego oraz bezpieczne i higieniczne warunki podczas przeprowadzania egzaminu maturalnego, w szczególności nadzoruje:
1)
przygotowanie sal egzaminacyjnych;
2)
prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu egzaminu maturalnego.
2. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego:
1)
powołuje zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów;
2)
opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego i przekazuje go niezwłocznie dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.
3. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.
4. 
Jeżeli przewodniczący zespołu przedmiotowego lub członek tego zespołu albo przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie maturalnym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje w zastępstwie innego przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub członka tego zespołu albo innego przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka tego zespołu.
§  22. 
1. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu odbiera przesyłkę zawierającą materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu maturalnego i sprawdza, czy nie została ona naruszona, a następnie sprawdza, czy zawiera ona wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia tego egzaminu.
2. 
Materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego mogą zostać przesłane do szkół w postaci elektronicznej. W takim przypadku przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu pobiera pliki zawierające materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego, w terminie i w sposób określonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, oraz sprawdza, czy zostały dostarczone wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia tej części egzaminu.
3. 
Czynności, o których mowa w ust. 1, są wykonywane w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego.
4. 
Czynności, o których mowa w ust. 2, mogą zostać wykonane w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego.
5. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu maturalnego.
6. 
W przypadku stwierdzenia:
1)
naruszenia przesyłki, o której mowa w ust. 1,
2)
nieprawidłowości w materiałach egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 2,
3)
niekompletności materiałów egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2

- przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu powiadamia o tym niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu.