[Dane gromadzone w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych] - Art. 7. - System informacji oświatowej. - Dz.U.2022.868 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Dane gromadzone w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych] - System informacji oświatowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.868 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  7.  [Dane gromadzone w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych]
1. 
W RSPO są gromadzone następujące dane identyfikacyjne szkół i placówek oświatowych:
1)
nazwa;
2)
nazwa skrócona;
3)
typ szkoły albo rodzaj placówki oświatowej;
4)
data założenia;
5)
data rozpoczęcia działalności;
6)
nazwa zespołu, jeżeli szkoła lub placówka oświatowa wchodzi w skład zespołu;
7)
numer identyfikacyjny szkoły lub placówki oświatowej w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zwanym dalej "rejestrem REGON", a w przypadku:
a) 5
 szkoły lub placówki oświatowej wchodzącej w skład zespołu oraz szkoły wchodzącej w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, placówki kształcenia ustawicznego, okręgowego ośrodka wychowawczego, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich - także numer identyfikacyjny REGON odpowiednio zespołu, ośrodka, placówki, zakładu lub schroniska,
b)
szkoły filialnej i filii placówki - także numer identyfikacyjny REGON szkoły albo placówki, której odpowiednio szkoła filialna albo filia placówki jest organizacyjnie podporządkowana;
8)
numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany;
9)
numer identyfikacyjny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915);
10)
adres siedziby szkoły lub placówki oświatowej oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej;
11)
dane dotyczące organu prowadzącego:
a)
typ organu prowadzącego: jednostka samorządu terytorialnego, minister, osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego, osoba fizyczna,
b)
nazwa i adres siedziby organu prowadzącego oraz jego numer identyfikacyjny REGON, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę oświatową - jej imię (imiona), nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania, oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej;
12)
status publiczno-prawny: szkoła lub placówka oświatowa publiczna, niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej albo szkoła lub placówka oświatowa niepubliczna;
12a)
informacja, czy szkoła została założona lub jest prowadzona po uzyskaniu zgody, o której mowa w art. 178 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe;
13)
związanie organizacyjne szkoły:
a)
(uchylona),
b)
w podmiocie leczniczym,
c)
w Ochotniczym Hufcu Pracy,
d)
w jednostce pomocy społecznej,
e)
w zakładzie poprawczym,
f)
w schronisku dla nieletnich,
g)
przy zakładzie karnym,
h)
przy areszcie śledczym,
i) 6
 w okręgowym ośrodku wychowawczym;
14)
specyfika szkoły: szkoła ogólnodostępna albo specjalna;
15)
określenie, czy szkoła ma ustalony obwód;
16)
etapy edukacyjne realizowane w szkole;
17)
określenie, czy szkoła jest szkołą dla dzieci i młodzieży, czy szkołą dla dorosłych;
18)
rodzaj niepełnosprawności uczniów, dla których szkoła specjalna została zorganizowana;
19)
(uchylony);
20)
zawód - w przypadku szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe;
21)
zawód, specjalność i specjalizacja - w przypadku szkoły artystycznej;
22)
(uchylony);
23)
nazwa i siedziba uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium pracowników służb społecznych;
24)
informacja o posiadaniu internatu przez szkołę;
25)
adres do korespondencji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: nazwa podmiotu, na adres którego jest kierowana korespondencja, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej - w przypadku gdy adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę oświatową - inny niż adres zamieszkania tej osoby;
26)
imię i nazwisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej;
27)
data likwidacji;
28)
dane, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459), niezbędne do wpisu szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON, zmiany cech objętych wpisem oraz skreślenia z rejestru REGON;
28a)
informacja o planowanym otrzymywaniu na kolejny rok budżetowy dotacji, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445);
28b)
informacja o przekazaniu prowadzenia szkoły w drodze umowy, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
29)
numer szkoły lub placówki oświatowej w RSPO, zwany dalej "numerem RSPO";
30)
data wpisania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO;
31)
typ, nazwa oraz adres siedziby podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO.
1a. 
W RSPO są gromadzone następujące dane identyfikacyjne zespołów szkół i placówek oświatowych:
1)
data połączenia szkół lub placówek oświatowych w zespół;
2)
numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany;
3)
adres siedziby zespołu oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej;
4)
dane dotyczące organu prowadzącego:
a)
typ organu prowadzącego: jednostka samorządu terytorialnego, minister, osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego, osoba fizyczna,
b)
nazwa i adres siedziby organu prowadzącego oraz jego numer identyfikacyjny REGON, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej zespół - jej imię (imiona), nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania, oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej;
5)
adres do korespondencji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: nazwa podmiotu, na adres którego jest kierowana korespondencja, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej - w przypadku gdy adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby organu prowadzącego zespół, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej zespół - inny niż adres zamieszkania tej osoby;
6)
imię i nazwisko dyrektora zespołu;
7)
data włączenia i wyłączenia szkoły lub placówki oświatowej z zespołu;
8)
data rozwiązania zespołu;
9)
dane, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, niezbędne do wpisu zespołu do rejestru REGON, zmiany cech objętych wpisem oraz skreślenia z rejestru REGON;
10)
numer RSPO zespołu;
11)
data wpisania danych zespołu do RSPO;
12)
typ, nazwa oraz adres siedziby podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych zespołu do RSPO.
2. 
Danych szkół i placówek oświatowych, które zostały zlikwidowane, oraz danych zespołów szkół i placówek oświatowych, które zostały rozwiązane, nie usuwa się z RSPO.
3. 
Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 29-31 i ust. 1a pkt 10-12, są generowane w RSPO automatycznie.
5 Art. 7 ust. 1 pkt 7 lit. a zmieniona przez art. 385 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 sierpnia 2022 r.
6 Art. 7 ust. 1 pkt 13 lit. i dodana przez art. 385 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 sierpnia 2022 r.