[Deklaracja przystąpienia do egzaminu] - Art. 44zzi. - System oświaty. - Dz.U.2022.2230 t.j. - OpenLEX

Art. 44zzi. - [Deklaracja przystąpienia do egzaminu] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2022 r.
Art.  44zzi.  [Deklaracja przystąpienia do egzaminu]

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu.