[Pominięcie procedury konkursowej – klęski żywiołowe] - Art. 11a. - Działalność pożytku publicznego i wolontariat. - Dz.U.2022.1327 t.j. - OpenLEX

Art. 11a. - [Pominięcie procedury konkursowej – klęski żywiołowe] - Działalność pożytku publicznego i wolontariat.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1327 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  11a.  [Pominięcie procedury konkursowej – klęski żywiołowe]

W razie wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897), w kraju lub poza jego granicami organ administracji publicznej, w celu zapobieżenia ich skutkom, może zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Przepisy art. 43, art. 47, art. 151 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.