[Dotacje celowe na cele publiczne dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych] - Art. 221. - Finanse publiczne. - Dz.U.2022.1634 t.j. - OpenLEX

Art. 221. - [Dotacje celowe na cele publiczne dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1634 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  221.  [Dotacje celowe na cele publiczne dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych]
1. 
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań.
2. 
Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono innych zadań niż określone w tej ustawie - na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Umowa, o której mowa w ust. 2, powinna określać:
1)
szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;
2)
wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;
3)
termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
4)
tryb kontroli wykonywania zadania;
5)
termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
6)
termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji określone w niniejszym dziale.
4. 
Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.