[Zasada powszechności dostępu do realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych] - Art. 43. - Finanse publiczne. - Dz.U.2022.1634 t.j. - OpenLEX

Art. 43. - [Zasada powszechności dostępu do realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1634 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  43.  [Zasada powszechności dostępu do realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych]

Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej.