Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.869 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 lipca 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  43.  [Zasada powszechności dostępu do realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych]

Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej.