Art. 43. - [Zasada powszechności dostępu do realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1270 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 20 maja 2025 r.
Art.  43.  [Zasada powszechności dostępu do realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych]

Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej.