Rozdział 8b - Przepisy epizodyczne - Dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2267 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.

Rozdział  8b 

Przepisy epizodyczne

1. 
W roku 2021 gminy mogą otrzymać z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 1 000 mln zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
2. 
Kwota środków, o której mowa w ust. 1, podlega podziałowi między gminy, w których udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 90%.
3. 
Kwota środków, o której mowa w ust. 1, podlega podziałowi między gminy, o których mowa w ust. 2, proporcjonalnie do liczby mieszkańców niezbędnej do osiągnięcia przez daną gminę poziomu określonego w ust. 2. Liczba mieszkańców niezbędna do osiągnięcia przez gminę poziomu określonego w ust. 2 podlega korekcie w sposób określony w ust. 4.
4. 
Skorygowaną liczbę mieszkańców ustala się jako iloraz liczby mieszkańców niezbędnej do osiągnięcia przez gminę poziomu określonego w ust. 2 i wskaźnika obliczonego zgodnie z ust. 5.
5. 
Dla każdej gminy oblicza się wskaźnik dochodów tej gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w stosunku do średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju, według stanu ludności w kraju na dzień 31 grudnia 2020 r., przyjmując do jego wyliczenia sumę:
1)
planowanych na rok 2022 dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych;
2)
dochodów podatkowych gminy, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1-8, z uwzględnieniem art. 32 ust. 1 i 3, z roku 2020;
3)
planowanych na rok 2022 dochodów gminy z tytułu części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej pomniejszonych o planowane na rok 2022 wpłaty do budżetu państwa.
6. 
Kwota środków, o której mowa w ust. 3, nie może być mniejsza niż 0,3 mln zł i większa niż 5,604 mln zł.
7. 
W latach 2021-2025 gmina, o której mowa w ust. 2, obowiązana jest do przeznaczenia na finansowanie inwestycji, o których mowa w ust. 1, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość kwoty otrzymanej na inwestycje, o których mowa w ust. 1.
8. 
Jeżeli gmina, o której mowa w ust. 2, przeznaczyła na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę wydatki mniejsze niż równowartość kwoty otrzymanej na inwestycje, o których mowa w ust. 1, to w roku 2026 nie otrzymuje środków z rezerw subwencji ogólnej.
9. 
Gminy, o których mowa w ust. 2, składają do właściwego wojewody, w terminie do dnia 31 marca 2026 r., informację o wysokości wydatków przeznaczanych na inwestycje, o których mowa w ust. 1. W przypadku niezłożenia informacji w terminie przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.
1. 
W roku 2021 gminy mogą otrzymać z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 3 000 mln zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
2. 
Kwota środków, o której mowa w ust. 1, podlega podziałowi między gminy, w których udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 60%.
3. 
Kwota środków, o których mowa w ust. 1, podlega podziałowi między gminy, o których mowa w ust. 2, proporcjonalnie do liczby mieszkańców niezbędnej do osiągnięcia przez daną gminę poziomu określonego w ust. 2. Liczba mieszkańców niezbędna do osiągnięcia przez gminę poziomu określonego w ust. 2 podlega korekcie w sposób określony w ust. 4.
4. 
Skorygowaną liczbę mieszkańców ustala się jako iloraz liczby mieszkańców niezbędnej do osiągnięcia przez daną gminę poziomu określonego w ust. 2 i wskaźnika obliczonego zgodnie z ust. 5.
5. 
Dla każdej gminy oblicza się wskaźnik dochodów tej gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w stosunku do średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju, według stanu ludności w kraju na dzień 31 grudnia 2020 r., przyjmując do jego wyliczenia sumę:
1)
planowanych na rok 2022 dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych;
2)
dochodów podatkowych gminy, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1-8, z uwzględnieniem art. 32 ust. 1 i 3, z roku 2020;
3)
planowanych na rok 2022 dochodów gminy z tytułu części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej pomniejszonych o planowane na rok 2022 wpłaty do budżetu państwa.
6. 
Kwota środków, o której mowa w ust. 3, nie może być mniejsza niż 0,9 mln zł i większa niż 5,186 mln zł.
7. 
Przepisy art. 70e ust. 7-9 stosuje się odpowiednio.

Podstawę do wyliczenia środków, o których mowa w art. 70e i art. 70f, stanowią dane Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 r.

1. 
Obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2025, na finansowanie inwestycji, o których mowa w art. 70f ust. 1, wydatków nie mniejszych niż równowartość kwoty otrzymanej na podstawie tego przepisu jest spełniony także w przypadku, gdy gmina w tym okresie poniosła wydatki na inwestycje w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków lub na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
2. 
W zakresie dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.).
3. 
Obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2025 na finansowanie inwestycji, o których mowa w art. 70e ust. 1 i art. 70f ust. 1, wydatków nie mniejszych niż równowartość kwoty otrzymanej na podstawie tych przepisów jest spełniony także w przypadku, gdy gmina w tym okresie przeznaczyła łącznie na finansowanie tych inwestycji kwotę co najmniej równą sumie kwot otrzymanych na podstawie art. 70e ust. 1 i art. 70f ust. 1.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, gminy, o których mowa w art. 70e ust. 2 i art. 70f ust. 2, składają do właściwego wojewody, w terminie do dnia 31 marca 2026 r., informację o łącznej kwocie wydatków na finansowanie inwestycji, o których mowa w art. 70e ust. 1 i art. 70f ust. 1. W przypadku niezłożenia informacji w terminie przepis art. 70e ust. 8 stosuje się odpowiednio.
1. 
Zwrotu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzedzające rok budżetowy, wynikającego z decyzji administracyjnej, która stała się ostateczna przed dniem 1 stycznia 2022 r. i przed tym dniem nie podlegała wykonaniu w następstwie wstrzymania wykonania decyzji lub uwzględnienia skargi na taką decyzję przez sąd administracyjny, jednostki samorządu terytorialnego dokonują w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym utraciło moc wstrzymanie wykonania decyzji. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego spełnia warunki zwrotu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w ratach, to zapłaty pierwszej raty dokonuje ona do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym utraciło moc wstrzymanie wykonania decyzji.
2. 
Podstawę do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 38 ust. 4, stanowią dochody podatkowe uwzględnione do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej odpowiednio dla gmin, powiatów i województw na rok, w którym utraciło moc wstrzymanie wykonania decyzji.
3. 
W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 i 2 przepisy art. 38 ust. 3-6 stosuje się odpowiednio.
1. 
Jednostki samorządu terytorialnego w celu wsparcia realizacji zadań, w tym zadań, o których mowa w art. 70k ust. 1, otrzymują w roku 2022 dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej wysokości 13 673 000 000 zł.
2. 
Kwotę dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 793 172 696 zł rozdziela się między:
1)
gminy - w wysokości 5 717 802 281 zł;
2)
powiaty - w wysokości 1 640 753 500 zł;
3)
województwa - w wysokości 434 616 915 zł.
3. 
Kwota, o której mowa w ust. 2 pkt 1, podlega podziałowi między gminy proporcjonalnie do wysokości planowanych na rok 2023 dochodów gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepis stosuje się odpowiednio do podziału kwot, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3.
4. 
Kwota dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5 879 827 304 zł podlega podziałowi na część przysługującą:
1)
gminom,
2)
powiatom,
3)
województwom

- proporcjonalnie do wysokości udziału dochodów planowanych na rok 2023 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu.

5. 
Kwotę, o której mowa w ust. 4, przysługującą gminom rozdziela się między gminy, dla których kwota obliczona w sposób określony w ust. 3 jest niższa od 2 888 418,57 zł, w celu zapewnienia gminom dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości nie niższej niż 2 888 418,57 zł.
6. 
Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do powiatów i województw, z tym że dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mogą być niższe niż:
1)
6 076 607,20 zł - w przypadku powiatu;
2)
32 676 640,94 zł - w przypadku województwa.
7. 
Miastom na prawach powiatu przysługują dodatkowe dochody wyliczone jak dla gmin i powiatów, z każdej z części ustalonej odpowiednio dla gmin i powiatów.
8. 
Dochody, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych przekaże jednostkom samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2022 r., przy czym dochody te mogą być przekazane w ratach.
1. 
W latach 2022-2027 jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 70j.
2. 
Do wydatków, o których mowa w ust. 1, wlicza się również wydatki:
1)
samorządowej instytucji kultury, dla której jednostka samorządu terytorialnego jest organizatorem w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194);
2)
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem tworzącym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079);
3)
spółki kapitałowej, w której wartość nominalna udziałów albo akcji należących do jednostki samorządu terytorialnego stanowi nie mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki oraz jednostka samorządu terytorialnego dysponuje bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu.
3. 
Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego przeznaczyła na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, wydatki w kwocie mniejszej niż równowartość 15% kwoty dodatkowych dochodów, o których mowa w art. 70j, to w roku 2029 nie otrzymuje środków z rezerw subwencji ogólnej.
4. 
Jednostki samorządu terytorialnego składają do właściwego wojewody, w terminie do dnia 31 marca 2028 r., informację o wysokości wydatków przeznaczonych na zadania, o których mowa w ust. 1. W przypadku niezłożenia informacji w terminie przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

W roku 2023 jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymują części rozwojowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5.

Dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 70j ust. 1, nie uwzględnia się przy ustalaniu na rok 2024 korekty dochodów, o której mowa w art. 9c.

Do wyliczenia na rok 2023 kwot subwencji ogólnej przyjmuje się dane o długości dróg powiatowych, dróg wojewódzkich i krajowych w miastach na prawach powiatu oraz powierzchni dróg wojewódzkich, zawarte w informacji o sieci dróg publicznych, o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przekazane ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych przez ministra właściwego do spraw transportu do dnia 30 września 2022 r. - według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

1. 
W roku 2023 jednostki samorządu terytorialnego w celu wsparcia realizacji zadań otrzymują z budżetu państwa dodatkowe dochody w łącznej wysokości 14 083 303 tys. zł z tytułu subwencji ogólnej.
2. 
Na dodatkowe dochody, o których mowa w ust. 1, składają się kwoty w wysokości:
1)
7 500 000 tys. zł, która podlega podziałowi w sposób określony w art. 70p między jednostki samorządu terytorialnego proporcjonalnie do dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 r.;
2)
3 500 000 tys. zł, która podlega podziałowi w sposób określony w art. 70q między gminy, powiaty i województwa, w których dochody, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 110% średnich dochodów odpowiednio wszystkich gmin, powiatów i województw, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju;
3)
2 000 000 tys. zł, która podlega podziałowi między gminy w sposób określony w art. 70r;
4)
935 437 tys. zł - na zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej, o którym mowa w art. 70s, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
5)
147 866 tys. zł - na zwiększenie rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2, w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.
3. 
Miastom na prawach powiatu przysługują dodatkowe dochody, o których mowa w ust. 1, wyliczone jak dla gmin i powiatów, z każdej z części ustalonej odpowiednio dla gmin i powiatów.
4. 
Do podziału dodatkowych dochodów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, przyjmuje się liczbę mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
5. 
Dodatkowe dochody, o których mowa w ust. 1, przekaże jednostkom samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych, przy czym przekazanie może nastąpić w ratach.
6. 
O przeznaczeniu dodatkowych dochodów, o których mowa w ust. 1, decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
1. 
Kwota dodatkowych dochodów, o której mowa w art. 70o ust. 2 pkt 1, podlega podziałowi na części przysługujące:
1)
gminom,
2)
powiatom,
3)
województwom

- proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów ustalonych na rok 2023 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmin, powiatów i województw, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2, w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu.

2. 
Kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, rozdziela się między poszczególne gminy proporcjonalnie do wysokości dochodów gmin ustalonych na rok 2023 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przy czym dodatkowe dochody gminy z tego tytułu nie mogą być niższe niż 1 500 tys. zł i wyższe niż 100 000 tys. zł.
3. 
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do podziału kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, z tym że dodatkowe dochody z tego tytułu nie mogą być:
1)
niższe niż 3 400 tys. zł i wyższe niż 55 000 tys. zł - w przypadku powiatu;
2)
niższe niż 10 000 tys. zł i wyższe niż 35 000 tys. zł - w przypadku województwa.
1. 
Kwota dodatkowych dochodów, o której mowa w art. 70o ust. 2 pkt 2, podlega podziałowi w sposób określony w art. 70p ust. 1, na części przysługujące:
1)
gminom;
2)
powiatom;
3)
województwom.
2. 
Kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, rozdziela się między gminy, w których dochody podatkowe, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1-8, za rok 2021 ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 oraz ustalone na rok 2023 dochody podatkowe, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 9 i 10, powiększone o część wyrównawczą i równoważącą subwencji ogólnej na rok 2023, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2, i o dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, o których mowa w art. 70p ust. 2, oraz pomniejszone o wpłaty, o których mowa w art. 29, ustalone na rok 2023, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, są niższe od 110% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.
3. 
Kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, rozdziela się proporcjonalnie do udziału kwoty stanowiącej wyrównanie do 110% średnich dochodów w łącznej kwocie tego wyrównania dla gmin spełniających warunek, o którym mowa w ust. 2.
4. 
Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do podziału kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
1. 
Z kwoty dodatkowych dochodów, o której mowa w art. 70o ust. 2 pkt 3, wydziela się kwoty:
1)
750 000 tys. zł dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 10 tys., ale nie przekracza 40 tys.,
2)
1 000 000 tys. zł dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 40 tys., ale nie przekracza 100 tys.,
3)
250 000 tys. zł dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 100 tys., ale nie przekracza 150 tys.

- które rozdziela się proporcjonalnie do udziału wydatków majątkowych gminy w wydatkach majątkowych wszystkich gmin spełniających dany warunek.

2. 
Podziału kwoty, o której mowa w art. 70o ust. 2 pkt 3, dokonuje się na podstawie średnich wydatków majątkowych za lata 2020-2022. Do wyliczenia średnich wydatków majątkowych przyjmuje się dane wykazane w sprawozdaniach gminy, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie odpowiednio do dnia 30 czerwca 2021 r. i do dnia 30 czerwca 2022 r. Za 2022 r. przyjmuje się dane wykazane w sprawozdaniach, z uwzględnieniem korekt, które wpłynęły do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych do dnia 10 maja 2023 r.
1. 
W roku 2023 rezerwę subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1, zwiększa się o kwotę 935 437 tys. zł, z przeznaczeniem na wypłatę w roku 2023 nagrody specjalnej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Do podziału tych środków przepisu art. 36a nie stosuje się.
2. 
W przypadku gdy kwota, o której mowa w ust. 1, będzie niewystarczająca na wypłatę w roku 2023 nagrody specjalnej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, rezerwa subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1, może być zwiększona o środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych oraz na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w celu zapewnienia środków na wypłatę w roku 2023 tej nagrody. Do podziału tych środków przepisów art. 36a i art. 36b nie stosuje się.
3. 
W przypadku gdy środki rezerwy subwencji ogólnej, o których mowa w ust. 1 lub 2, nie zostaną w całości rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wypłatę w 2023 r. nagrody specjalnej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, podlegają podziałowi na podstawie art. 36a.

 W roku 2023 środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1, oprócz dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 36a ust. 1, mogą być przeznaczone także na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

1. 
Jeżeli suma dodatkowych dochodów uzyskanych przez miasto na prawach powiatu w wyniku podziałów, o których mowa w art. 70p-70r, jest niższa niż:
1)
30 000 tys. zł - dla miasta, w którym liczba mieszkańców nie przekracza 50 tys.,
2)
35 000 tys. zł - dla miasta, w którym liczba mieszkańców przekracza 50 tys., ale nie przekracza 100 tys.,
3)
40 000 tys. zł - dla miasta, w którym liczba mieszkańców przekracza 100 tys., ale nie przekracza 150 tys.,
4)
45 000 tys. zł - dla miasta, w którym liczba mieszkańców przekracza 150 tys., ale nie przekracza 250 tys.,
5)
80 000 tys. zł - dla miasta, w którym liczba mieszkańców przekracza 250 tys.

- miasto na prawach powiatu otrzymuje w 2023 r. dodatkowe uzupełnienie dochodów w wysokości gwarantującej kwotę wymienioną odpowiednio w pkt 1-5.

2. 
Kwota dodatkowego uzupełnienia dochodów dla miast na prawach powiatu stanowi uzupełnienie subwencji ogólnej. Przepisy art. 70o ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.
6 Art. 70o dodany przez art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1586) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 sierpnia 2023 r.
7 Art. 70p dodany przez art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1586) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 sierpnia 2023 r.
8 Art. 70q dodany przez art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1586) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 sierpnia 2023 r.
9 Art. 70r dodany przez art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1586) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 sierpnia 2023 r.
10 Art. 70s dodany przez art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1586) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 sierpnia 2023 r.
11 Art. 70t dodany przez art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1586) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 sierpnia 2023 r.
12 Art. 70u dodany przez art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1586) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 sierpnia 2023 r.