Art. 70g. - [Podstawa do wyliczenia środków na wsparcie finansowe w zakresie wodociągów, zaopatrzenia w wodę i kanalizacji] - Dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2267 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  70g.  [Podstawa do wyliczenia środków na wsparcie finansowe w zakresie wodociągów, zaopatrzenia w wodę i kanalizacji]

Podstawę do wyliczenia środków, o których mowa w art. 70e i art. 70f, stanowią dane Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 r.