Art. 70m. - [Zwiększone w 2022 r. dochody j.s.t. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych a ustalanie na 2024 r. korekty dochodów] - Dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2267 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  70m.  [Zwiększone w 2022 r. dochody j.s.t. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych a ustalanie na 2024 r. korekty dochodów]

Dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 70j ust. 1, nie uwzględnia się przy ustalaniu na rok 2024 korekty dochodów, o której mowa w art. 9c.