Art. 21. - [Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin] - Dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.356 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 marca 2024 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  21.  [Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin]
1. 
Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin określonych w art. 29 oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 20 ust. 9.
2. 
Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy w sposób określony w art. 21a.
3. 
(uchylony).