Banaszewska Monika, Efekty redystrybucyjne części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w Polsce

Artykuły
Opublikowano: ST 2017/7-8/32-42
Autor:
Rodzaj: artykuł

Efekty redystrybucyjne części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w Polsce

W artykule autorka bada wpływ redystrybucji poziomej na potencjał dochodowy gmin w Polsce w latach 2007–2014. Przedstawia w nim przesłanki i zagrożenia związane z wyrównywaniem poziomym oraz konstrukcję systemu wyrównywania dochodów gmin. Analizuje również skalę transferów wyrównawczych, natomiast za pomocą współczynnika Giniego oraz pozycyjnych miar położenia określa bezpośredni wpływ redystrybucji poziomej na wyrównywanie dochodów własnych i dochodów ogółem gmin per capita. O ile w rozpatrywanym okresie redystrybucja pozioma ograniczała zróżnicowanie dochodów własnych gmin na mieszkańca, o tyle miała marginalny wpływ na zmniejszanie nierówności pod względem dochodów ogółem na mieszkańca. Przeprowadzone w artykule badanie potwierdza formułowane w literaturze przedmiotu oraz orzecznictwie krytyczne uwagi na temat systemu redystrybucji poziomej w polskim podsektorze samorządowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX