Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.282

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie czasu wyładunku ryb z gatunków, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru

Na podstawie art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 789) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ryby z gatunków, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru, są wyładowywane w centrum pierwszej sprzedaży od poniedziałku do soboty, w godzinach 700-2300.
2. Ryby z gatunków, o których mowa w ust. 1, mogą być wyładowywane w centrum pierwszej sprzedaży we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę pod warunkiem, że w centrum tym jest zainstalowany system telewizji przemysłowej, który w sposób ciągły, przez całą dobę zapewnia:
1) identyfikację statku rybackiego dokonującego wyładunku;
2) monitorowanie wyładunku i transportu wewnętrznego;
3) identyfikację i rejestrację lądowych środków transportu przewożących ryby z gatunków, o których mowa w ust. 1;
4) monitorowanie sortowania, ważenia, a jeżeli to wymagane - liczenia ryb z gatunków, o których mowa w ust. 1, oraz rejestrację danych w tym zakresie.
3. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 4, są utrwalane i przechowywane co najmniej przez 30 dni od dnia ich rejestracji oraz zabezpieczone w sposób zapewniający ich czytelne odtwarzanie i kopiowanie na potrzeby kontroli przeprowadzanych przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.2)
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie miejsc pierwszej sprzedaży oraz czasu wyładunku gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru (Dz. U. Nr 238, poz. 1426), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego (Dz. U. poz. 789).