Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.282

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 2013 r.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.2)