Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.282

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 2013 r.
§  1.
1. Ryby z gatunków, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru, są wyładowywane w centrum pierwszej sprzedaży od poniedziałku do soboty, w godzinach 700-2300.
2. Ryby z gatunków, o których mowa w ust. 1, mogą być wyładowywane w centrum pierwszej sprzedaży we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę pod warunkiem, że w centrum tym jest zainstalowany system telewizji przemysłowej, który w sposób ciągły, przez całą dobę zapewnia:
1) identyfikację statku rybackiego dokonującego wyładunku;
2) monitorowanie wyładunku i transportu wewnętrznego;
3) identyfikację i rejestrację lądowych środków transportu przewożących ryby z gatunków, o których mowa w ust. 1;
4) monitorowanie sortowania, ważenia, a jeżeli to wymagane - liczenia ryb z gatunków, o których mowa w ust. 1, oraz rejestrację danych w tym zakresie.
3. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 4, są utrwalane i przechowywane co najmniej przez 30 dni od dnia ich rejestracji oraz zabezpieczone w sposób zapewniający ich czytelne odtwarzanie i kopiowanie na potrzeby kontroli przeprowadzanych przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego.