Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.117.774

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 13 grudnia 1920 r.
o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami polskich kolei żelaznych a Tryjestem i Fiume (Rjeka). *

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14, poz, 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82), i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Z dniem 1 stycznia 1921 r. obowiązywać będą w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami polskich kolei żelaznych a Tryjestem i Fiume (Rjeką) postanowienia następujące:

WARUNKI PRZEWOZU.

A.

Postanowienia regulaminowe.

I.

Przewóz towarów odbywać się będzie aż do innego zarządzenia na podstawie postanowień Międzynarodowej Konwencji o przewozie towarów kolejami żelaznemi z 14 października 1890 r. (wraz ze wszelkiemi uzupełnieniami) oraz wspólnych postanowień dodatkowych do tej Konwencji, jednak z następującemi wyjątkami, ograniczeniami i uzupełnieniami:

a) Do artykułu 1.

Niniejsze warunki przewozowe stosują się tylko do przesyłek, składających się z towarów, dla których ustanowione są bezpośrednie stawki przewozowe między Tryjestem i Fiume a stacją polską [niekoniecznie stacją wysyłającą, obacz postanowienia c) (5)] w komunikacji przez koleje państwowe czeskosłowackie, austrjackie oraz Tow. Kolei Południowej na obszarze Austrji i Jugosławji.

b) Do artykułu 4.

Wyjątek od postanowień tego artykułu zamieszczony jest pod f) do artykułu 12.

c) Do artykułu 6.

(1) Na każdą przesyłką powinien być sporządzony bezpośredni międzynarodowy list przewozowy z drukowanym tekstem polsko-francuskim.

Aż do innego zarządzenia można używać także międzynarodowe listy przewozowe w innych językach.

(2) Listy przewozowe należy wystawiać w języku tego państwa, z którego towar się wysyła. Na granicy powinna kolej przyjmująca, w razie potrzeby, dokonać tłumaczenia danych listu przewozowego. W tym względzie kolej poczytywana będzie za mandatarjusza wysyłającego, który wobec władz celnych i t. d. sam ponosi skutki ewentualnie niedokładnego tłumaczenia. Wysyłającemu przysługuje jednak prawo samemu zamieścić dane w liście przewozowym w odnośnych językach.

(3) W liście przewozowym należy skreślić słowa: "W Międzynarodowej Konwencji o przewozie towarów kolejami żelaznemi, oraz .... ", gdyby wysyłający nie skreślił tych słów, obowiązują mimo to tylko niniejsze warunki przewozowe.

(4) Oznaczenie kierunku przewozu jest niedopuszczalne.

(5) Jeżeli przesyłka jest nadana na polskiej stacji, która nie ma bezpośrednich stawek dla Tryjestu i Fiume, należy wskazać w liście przewozowym polską stację, mającą stawki bezpośrednie, na której ma nastąpić przekartowanie.

(6) Co do niedopuszczalności przekartowania, reekspedycji oraz powtórnego nadania w Tryjeście lub Fiume, obacz pod B., postanowienia taryfowe c).

d) Do artykułu 7.

Kolej nie odpowiada za straty wynikłe z powodów:

(1) że wskazano mylnie nazwę stacji lub nie uwzględniono jej uprawnień ekspedycyjnych lub,

(2) że polską stację, w której dokonać się ma przekartowanie [patrz pod c) (5)], podano nieprawidłowo.

e) Do artykułu 10.

(1) Postanowienia artykułu 10 ustępy 1 i 2, stosują się zarówno do pozwoleń przywozu, wywozu i tranzytu.

(2) W razie braku wymaganych dokumentów kolej ma prawo odmówić przyjęcia towarów. Jeżeli stwierdzono brak dokumentów dopiero na stacji pośredniej lub granicznej, to kolej może wstrzymać dalszy przewóz towaru i postawić go do dyspozycji wysyłającego. W takim wypadku ponosi wysyłający wszelkie wynikłe z tego powodu wydatki (np. składowe, postojowe). Czas wolny od składowego lub postojowego nie będzie przyznany.

f) Do artykułu 12.

(1) Postanowienia tego artykułu obowiązują tylko o tyle, o ile nie zmieniają ich warunki zastosowania ustanawianych stawek taryfowych.

(2) Odstępowanie roszczeń o zwrot opłat przewozowych nie jest dozwolone.

g) Do artykułu 13.

Zaliczenia ani wydatki w gotowiźnie nie są dopuszczalne.

h) Do artykułu 14.

Postanowienia tego artykułu tymczasowo nie obowiązują.

i) Do artykułu 15.

Dodatkowe zlecenia wysyłającego przyjmowane będą tylko w wypadkach następujących:

(1) Jeżeli następuje zmiana odbiorcy bez zmiany stacji przeznaczenia.

(2) Jeżeli przesyłka ma być zatrzymana w kraju wysłania. Zlecenie takie będzie wykonane tylko o tyle, o ile przesyłka nie przeszła jeszcze granicy kraju wysłania.

j) Do artykułu 26 i 27.

(1) Do dochodzenia na drodze sądowej lub pozasądowej praw, wypływających wobec kolei z umowy o przewóz, dopóki listu przewozowego nie wykupiono, jest uprawniony wyłącznie wysyłający i to tylko wobec kolei wysyłającej, po wykupieniu zaś listu przewozowego, wyłącznie odbiorca i to tylko wobec kolei odbiorczej.

(2) Odstępowanie roszczeń, wynikających z umowy o przewóz, nie jest dozwolone.

k) Do artykułu 28.

Postanowienia tego artykułu nie są stosowane.

l) Do artykułu 30, 34 i 37).

Aż do innego zarządzenia odpowiedzialność kolei ogranicza się, a mianowicie, w razie zgłoszenia roszczenia w Polsce, do kwoty najwyżej 100 mk. polskich, w razie zgłoszenia roszczenia we Włoszech do kwoty najwyżej 10 lirów za 10 kg.

m) Do artykułu 33.

Przesyłka pospieszna może być poczytywana bez dalszych dowodów za zaginioną, jeżeli nie nadejdzie na stację odbiorczą najpóźniej w dni 50, zwyczajna zaś najpóźniej w dni 100 po wysłaniu.

n) Do artykułu 38.

Ubezpieczenie dostawy nie jest dozwolone.

o) Do artykułu 39 i 40.

Postanowienia tych artykułów nie są ważne.

II.

Pozatem obowiązują na każdej z kolei przepisy przewozowe wewnętrzne.

B.

Postanowienia taryfowe.

a) Jeżeli warunki stosowania bezpośrednich stawek przewozowych nie ustalają nic innego, to obowiązują na każdej z kolei jej postanowienia taryfowe wewnętrzne.

b) Przy przekartowaniach, mających być dokonywanemi wedle A-I-c) (5) należy odnośnie do odcinków polskich, nie włączonych do bezpośrednich stawek dla Tryjestu lub Fiume, stosować taryfy towarowe wewnętrzne.

c) Bezpośrednie stawki, o ile ich stosowanie nie jest już uzależnione od wywozu lub przywozu zamorskiego, obowiązują:

1) W kierunku do Tryjestu i Fiume tylko dla przesyłek, które w obrąbie tych stacji są wyładowane i wozem lub statkiem odwiezione, albo przewiezione kolejką dojazdową *) lub torami składowemi lub przemysłowemi lub na place składowe i ostatecznie odebrane.

*) Dalszy przewóz wąskotorową koleją lokalną Tryjest-Parenzo jest traktowany na równi z odwózką kolejką dojazdową, jednak tylko odnośnie do przesyłek na stacjach wspomnianej kolei lokalnej wyładowywanych i odwożonych lub ostatecznie odebranych.

2) Jeżeli będzie stwierdzone, że przesyłki nadeszłe koleją żelazną do Tryjestu lub Fiume lub na stacje lokalnej kolei wąskotorowej Tryjest - Parenzo tamże oddane są kolei żelaznej do dalszego lub zwrotnego przewozu (przeekspedjowane wgłąb kraju), to odnośnie przewozu do lub od Tryjestu lub Fiume będzie pobrana różnica między opłatami, przypadającemi na podstawie bezpośrednich stawek a taryfami towarowemi wewnętrznemi.

C.

Postanowienia co do wagonów specjalnych.

a) Powracające próżne wagony specjalne prywatne będą zwracane bezpłatnie w ciągu 3 miesięcy bez sporządzania na nie listu przewozowego międzynarodowego drogą, którą przebiegły ładowne.

Za niepokryte w ciągu terminu 3 miesięcy przebiegi wagonów w stanie próżnym należy uiścić odszkodowanie w kwocie 20 centymów włoskich za wagon i kilometr.

b) Specjalne wagony prywatne wysyłane próżne pod naładunek powinny być nadane za listem przewozowym międzynarodowym. Przewóz odbywa się bezpłatnie na warunkach, o których stacje udzielają wiadomości.

c) Za wagony-kotły, należące do obcych kolei, przechodzące na tory prywatne dla naładowania lub wyładowania, w razie przetrzymania, należy uiścić opłatę za przetrzymanie wagonu (postojowe).

D.

Opłaty za przewóz ropy naftowej i t. d.

Z dniem 1 stycznia 1921 r. aż do odwołania, nie dłużej jednak jak do końca grudnia 1921 r., ustanawia się następujące opłaty za przewóz w specjalnych wagonach cysternach ropy naftowej, ropy odbenzynowanej i nafty oczyszczonej ze stacji Borysław-Tustanowice i stacji Drohobycz do Tryjestu z opłatą przewoźnego za rzeczywistą wagę, nie mniej jednak niż za 10000 kg. od listu przewozowego i wagonu, bez włączenia wszelkich opłat dodatkowych i wydatków w gotowiźnie, jak również ewentualnych należności za dostarczenie z dworca na dworzec i przewóz kolejką dojazdową:
Do stacjiod stacji
Boryslaw-TustanowiceDrohobycz
centymów włoskich za 100 kilogramów
Tryjest Centrale24932472
Tryjest S. flndrea
Tryjest S. Sabba

Opłaty dodatkowe przy wysłaniu (włączając ewentualnie powstałe na stacji wysłania wydatki w gotowiźnie, należności za dostarczenie z dworca na dworzec lub przewóz kolejką dojazdową) pobierane będą od wysyłającego.

Opłata za przewóz, wszystkie narosłe w drodze opłaty dodatkowe, koszta celne i wszelkie inne, jak również należności powstałe przy odbiorze będą obliczane i pobierane w lirach na stacji przeznaczenia.

* Rozporządzenie zmienione przez rozporządzenie z dnia 3 lutego 1921 r. (Dz.U.21.15.92) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 marca 1921 r.