Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.24.149

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 września 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 12 marca 1920 r.
o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i rumuńskich.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Art.  1. 1

Między stacjami kolei polskich a stacjami kolei rumuńskich zaprowadza się niniejszem bezpośrednią komunikację towarową na następujących warunkach przewozowych.

I.

Przesyłki mogą być nadawane na wszystkich stacjach polskich kolei państwowych i prywatnych normalnotorowych z wyjątkiem kolei wojskowych do wszystkich stacji rumuńskich kolei państwowych i prywatnych lub naodwrót.

II.

Obowiązywać będą przepisy międzynarodowej konwencji Berneńskiej o bezpośredniej komunikacji towarowej z dnia 14 października 1890 r. wraz z wszystkiemi dodatkami oraz wspólne postanowienia dodatkowe do te] konwencji (conditions complementaires uniformes), jednak z następującemi wyjątkami Konwencja Międzynarodowa wraz z ujednostajnionemi postanowieniami dodatkowemi-Dz. U. R. P. № 76 poz. 685 i poz. 686):

1. Do art. 6. a) Do każdej przesyłki ma być dołączony międzynarodowy list przewozowy: na polskich stacjach nadawczych z drukowanym tekstem polsko-francuskim, na rumuńskich zaś stacjach nadawczych z drukowanym tekstem rumuńsko - francuskim.

Aż do odwołania można jednak używać takie międzynarodowych listów przewozowych, wydanych w innym języku, jako też listów przewozowych wewnętrznych, ważnych w państwie stacji nadawczej; w ostatnim jednak wypadku należy takie listy przewozowe zaopatrzyć w nagłówku w słowa:

"Lettre de voiture internationale".

Uwagą w liście przewozowym, powołującą się na międzynarodową konwencję, względnie na regulamin ruchu i t. d. ma nadawca skreślić i w jej miejsce wpisać atramentem: do kontraktu o przewozie stosują się postanowienia ustalone dla komunikacji towarowej między Polską i Rumunją.

b) Treść listu przewozowego w Polsce będzie sporządzoną w języku polskim, w Rumunji zaś w języku rumuńskim.

Na granicy kolej przyjmująca dokona tłumaczenia wszystkich danych listu przewozowego.

W tym względzie kolej uważana będzie za mandatarjusza wysyłającego, osobiście zatem odpowiedzialnego, wobec władz celnych za skutki niedokładnego tłumaczenia. Wysyłający może jednak sam sporządzić treść listu przewozowego w obu językach.

c) Postanowienia artykułu 6, ustęp 1 b) nie stosuje się.

Zarządy kolejowe oznaczą drogę dla przewozu i do obliczenia przewoźnego, jak również stacje oclenia i w razie potrzeby stacje rewizji policyjnej.

Tymczasowo ustala, się następujące graniczne punkty przejściowe:

Woronienka Granica Państwa.

Sniatyn-Załucze Granica Państwa.

Jasienów Polny Granica Państwa.

Zaleszczyki Granica Państwa.

Przez graniczne punkty przejściowe Jasienów Polny G. P. i Zaleszczyki G. P. dozwala się bezpośrednią komunikację towarową tylko pomiędzy rumuńskiemi stacjami a stacjami kolei Delatyn - Kołomyja - Stefanówka i stacjami Wschodnio-Galicyjskich kolei lokalnych jak również między stacjami tych dwóch odcinków kolei lokalnej pomiędzy sobą tranzyto przez Stefanówkę - Zaleszczyki.

2. Do art. 7. Koleje nie odpowiadają za straty wynikłe z mylnego wskazania w liście przewozowym stacji przeznaczenia lub z nieuwzględnienia jej zakresu działaniami urządzeń przewozowych.
3. Do art. 10. Nadawca obowiązany jest dołączyć do listu przewozowego wszelkie zezwolenia wywozu, wwozu lub przewozu tranzytowego odnośnego Państwa, wymagane danej przesyłki. Kolej nie jest obowiązaną do badania autentyczności tych dokumentów. W razie stwierdzenia braku lub nieprawidłowości tego dokumentu na stacji nadawczej, kolej ma prawo nie przyjąć przesyłki do przewozu. Jeżeli to stwierdzenie nastąpiło na stacji pośredniej lub granicznej, to kolej może przesyłkę zatrzymać i oddać do rozporządzenia nadawcy, który ponosi wynikłe stąd wydatki (oddanie na skład, składowe i t. d.).
4. Do art. 12. a) Należności przewozowe od stacji nadawczej do granicznej linji państwowej polsko - rumuńskiej winien opłacić nadawca zgóry, od tejże linji granicznej zaś do stacji przeznaczenia - odbiorca.

Należności narosłe na stacjach pośrednich i granicznych przed przejściem przesyłki na koleje rumuńskie względnie odwrotnie na koleje polskie, ma uiścić dodatkowo nadawca na żądanie stacji nadawczej za odpowiedniem pokwitowaniem.

Dla zabezpieczenia tych należności może stacja nadawcza pobrać od nadawcy odpowiednią kaucję.

b) Przekazanie (cesja) prawa reklamacji nie jest dozwolone.

5. Do art. 13. Zaliczki (w gotowiznie) oraz zaliczenia (powziątki) są niedopuszczalne.
6. Do art. 14. Postanowienia tego artykułu tymczasowo nie obowiązują.
7. Do art. 15. Dodatkowe zlecenia nadawcy są niedopuszczalne z wyjątkiem zlecenia, na podstawie którego zmienia się osoba odbiorcy na tej samej stacji odbiorczej.
8. Do art. 12, 26 i 27. Do sądowego lub poza sądowego zgłaszania roszczeń do kolei z tytułu niewypełnienia kontraktu przewozowego uprawniony jest, dopóki nie wykupił listu przewozowego odbiorca, li tylko nadawca i to tylko do kolei nadawczej, po wykupieniu zaś listu przewozowego tylko odbiorca i to tylko do kolei odbiorczej.

Reklamacje o zwrot nadpłat może wnosić tylko ten, kto zapłacił nadwyżkę i to tylko do kolei, która ją pobrała.

Odstępowanie tych praw jest niedopuszczalne.

9. Do art. 28. Postanowienia tego artykułu nie obowiązują.
10. Do art. 33. Jeżeli przesyłka pośpieszna nie nadejdzie do stacji odbiorczej najpóźniej 46 - go a zwyczajna najpóźniej 90 - go dnia, licząc od dnia nadania, może ją uprawniony do odszkodowania uważać, bez dalszego dowodu, za zagubioną.
11. Do art. 30, 34 i 37. Odpowiedzialność kolei ogranicza się na razie co do przesyłek wysyłanych do końca 1920 r. w ten sposób, że przy zgłoszeniu roszczenia w Rumunji odszkodowanie nie może przekraczać kwoty 1.50 Lei za kilogram, przy zgłoszeniu zaś roszczenia w Polsce kwoty 1.50 marek polskich za kilogram.
12. Do art. 38. Deklaracja w liście przewozowym, że zależy na terminowej dostawie, jest niedopuszczalna.

III.

Oprócz przepisów wymienionych pod II obowiązują na kolejach polskich przepisy przewozowe i taryfy dla wewnętrznej komunikacji polskiej, na kolejach zaś rumuńskich przepisy przewozowe i taryfy dla wewnętrznej komunikacji rumuńskiej.

Przewoźne na kolejach polskich oblicza się za odległość kilometryczną od stacji nadawczej do granicznej linji państwowej i odwrotnie, od granicznej linji państwowej do stacji odbiorczej.

Odległość tę otrzymuje się dla Woronienki Granicy Państwa przez dodanie odległości, wymienionych w tymczasowym wykazie odległości kilometrycznych, zeszyt A o odnośnej odległości od stacji nadawczej, względnie odbiorczej do międzydyrekcyjnej stacji przejściowej z zeszytu B, C, względnie D.

Odległość zaś do Sniatyna-Załucz-Granicy Państwa, otrzymuje-się przez dodanie 10 km. do odległości dla stacji Sniatyn Załucze, obliczonej w sposób poprzednio omówiony.

Za odległość od Granicy Państwa do Niepołokowiec pobiera się osobno pełne opłaty taryfowe za 10 km.

Kolei przysługuje prawo wyboru drogi, z obliczeniem przewoźnego za obraną drogę.

Nadawca może jednak oznaczyć w liście przewozowym drogę i stacje przejściowe, międzydyrekcyjne, przyczem opłaca on przewoźne za oznaczoną przez siebie drogę.

Art.  2.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 1:

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia z dnia 27 maja 1920 r. (Dz.U.20.43.270) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 czerwca 1920 r.

- zmieniony przez § 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 maja 1920 r. (Dz.U.20.43.270) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 czerwca 1920 r.