Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.43.270

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 27 maja 1920 r.
w sprawie zmian i uzupełnień w rozporządzeniach Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 marca 1920 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i rumuńskich, ogłoszonych w dniu 19 marca 1920 r. w Dzienniku Ustaw № 24, poz. 149 i 150.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 lutego 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarządzam co następuje:
Art.  1.

Ze względu na wydanie taryfy wewnętrznej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt żywych polskiemi kolejami żelaznemi, obowiązującej od 1 czerwca 1920 r. należy w Dzienniku Ustaw Nr 24, poz. 149, na stronicy 404 skreślić ustępy III i IV zupełnie i zastąpić je nowym ustępem III, który brzmi:

"III.

Oprócz przepisów wymienionych pod II obowiązują na kolejach polskich przepisy przewozowe i taryfy dla wewnętrznej komunikacji polskiej, na kolejach zaś rumuńskich przepisy przewozowe i taryfy dla wewnętrznej komunikacji rumuńskiej.

Przewoźne na kolejach polskich oblicza się za odległość kilometryczną od stacji nadawczej do granicznej linji państwowej i odwrotnie, od granicznej linji państwowej do stacji odbiorczej.

Odległość tę otrzymuje się dla Woronienki Granicy Państwa przez dodanie odległości, wymienionych w tymczasowym wykazie odległości kilometrycznych, zeszyt A o odnośnej odległości od stacji nadawczej, względnie odbiorczej do międzydyrekcyjnej stacji przejściowej z zeszytu B, C, względnie D.

Odległość zaś do Sniatyna-Załucz-Granicy Państwa, otrzymuje-się przez dodanie 10 km. do odległości dla stacji Sniatyn Załucze, obliczonej w sposób poprzednio omówiony.

Za odległość od Granicy Państwa do Niepołokowiec pobiera się osobno pełne opłaty taryfowe za 10 km.

Kolei przysługuje prawo wyboru drogi, z obliczeniem przewoźnego za obraną drogę.

Nadawca może jednak oznaczyć w liście przewozowym drogę i stacje przejściowe, międzydyrekcyjne, przyczem opłaca on przewoźne za oznaczoną przez siebie drogę".

Art.  2.

Rozporządzenie z dnia 12. III. 20 r. w sprawie przepisów taryfowych i opłat, stosowanych w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i rumuńskich (Dz. Pr. 1920, № 24, poz. 150 - str. 405/406) uchyla się.