Akt wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżeń dotyczących wyłączenia obowiązkowej jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz obowiązkowego arbitrażu, które Polska złożyła przy ratyfikacji lub przystąpieniu do niektórych umów międzynarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.33.177

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 marca 1998 r.

AKT WYCOFANIA
przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżeń dotyczących wyłączenia obowiązkowej jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz obowiązkowego arbitrażu, które Polska złożyła przy ratyfikacji lub przystąpieniu do niektórych umów międzynarodowych.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Ratyfikując umowy międzynarodowe wymienione w załączniku do niniejszego aktu lub przystępując do nich Polska złożyła zastrzeżenia dotyczące wyłączenia obowiązkowej jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz obowiązkowego arbitrażu w sporach między stronami tych umów dotyczących interpretacji lub ich stosowania.

Po ponownym rozważeniu wskazanych wyżej zastrzeżeń, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że zastrzeżenia te, złożone do umów międzynarodowych wymienionych w załączniku do tego aktu, są niniejszym wycofane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 30 kwietnia 1997 r.

ZAŁĄCZNIK

I. Umowy międzynarodowe, do których Polska złożyła zastrzeżenia wyłączające obowiązkową jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości:

1) Konwencja o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjęta dnia 21 listopada 1947 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (zastrzeżenia dotyczą § 24 i 32); Dz. U. z 1970 r. Nr 4, poz. 25 i 26,

2) Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, przyjęta dnia 9 grudnia 1948 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (zastrzeżenie dotyczy art. IX); Dz. U. z 1952 r. Nr 2, poz. 9 i 10,

3) Konwencja o prawach politycznych kobiet, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. (zastrzeżenie dotyczy art. IX); Dz. U. z 1955 r. Nr 16, poz. 86 i 87,

4) Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzona w Genewie dnia 19 maja 1956 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 47); Dz. U. z 1962 r. Nr 49, poz. 238 i 239,

5) Porozumienie o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjęte przez Radę Zarządzających Agencji dnia 1 lipca 1959 r. (zastrzeżenie dotyczy § 26 i 34); Dz. U. z 1970 r. Nr 28, poz. 222 i 223,

6) Konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących odpowiedzialności wynikającej ze zderzenia statków żeglugi śródlądowej, sporządzona w Genewie dnia 15 marca 1960 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 14); Dz. U. z 1972 r. Nr 25, poz. 183 i 184,

7) Konwencja w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, sporządzona w Tokio dnia 14 września 1963 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 24 ust. 1); Dz. U. z 1971 r. Nr 15, poz. 147 i 148,

8) Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 22); Dz. U. z 1969 r. Nr 25, poz. 187 i 188,

9) Protokół zmieniający Międzynarodową konwencję o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących konosamentów podpisaną w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r., sporządzony w Brukseli dnia 23 lutego 1968 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 8); Dz. U. z 1980 r. Nr 14, poz. 48 i 49,

10) Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 52); Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 41,

11) Konwencja o znakach i sygnałach drogowych, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 44); Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 42 i 43,

12) Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzona w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 12 ust. 1); Dz. U. z 1972 r. Nr 25, poz. 181 i 182,

13) Konwencja o substancjach psychotropowych, sporządzona w Wiedniu dnia 21 lutego 1971 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 31 ust. 2); Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 180 i 181,

14) Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzona w Montrealu dnia 23 września 1971 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 14 ust. 1); Dz. U. z 1976 r. Nr 8, poz. 37 i 38,

15) Konwencja o zapobieganiu przestępstwom i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej, w tym i przeciwko dyplomatom, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 14 grudnia 1973 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 13 ust. 1); Dz. U. z 1983 r. Nr 37, poz. 168 i 169,

16) Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 29 ust. 1); Dz. U. z 1982 r. Nr 10, poz. 71 i 72,

17) Protokół zmieniający Międzynarodową konwencję o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów z dnia 25 sierpnia 1924 r., zmienioną Protokółem z dnia 23 lutego 1968 r., sporządzony w Brukseli dnia 21 grudnia 1979 r. (zastrzeżenie dotyczy art. III); Dz. U. z 1985 r. Nr 9, poz. 26 i 27,

18) Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, otwarta do podpisu w Wiedniu i w Nowym Jorku dnia 3 marca 1980 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 17 ust. 2); Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 93 i 94,

19) Konwencja o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej, sporządzona w Wiedniu dnia 26 września 1986 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 11 ust. 2); Dz. U. z 1988 r. Nr 31, poz. 216 i 217,

20) Konwencja o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego, sporządzona w Wiedniu dnia 26 września 1986 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 13 ust. 2); Dz. U. z 1988 r. Nr 31, poz. 218 i 219.

II. Umowy międzynarodowe, do których Polska złożyła zastrzeżenia wyłączające obowiązkowy arbitraż:

1) Konwencja dotycząca ułatwień celnych dla turystyki, sporządzona w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 21); Dz. U. z 1961 r. Nr 42, poz. 216 i 217,

2) Protokół dodatkowy do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, odnoszących się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej, sporządzony w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 15); Dz. U. z 1961 r. Nr 42, poz. 216 i 217,

3) Konwencja celna w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 40); Dz. U. z 1961 r. Nr 42, poz. 216 i 217,

4) Konwencja o opodatkowaniu pojazdów drogowych służących do prywatnego użytku w ruchu międzynarodowym, sporządzona w Genewie dnia 18 maja 1956 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 10 ust. 2 i 3); Dz. U. z 1970 r. Nr 4, poz. 31 i 32,

5) Konwencja celna w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, wraz z Protokołem, sporządzona w Genewie dnia 18 maja 1956 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 38); Dz. U. z 1959 r. Nr 60, poz. 357 i 358,

6) Konwencja o opodatkowaniu pojazdów drogowych wykonujących międzynarodowy przewóz towarów, sporządzona w Genewie dnia 14 grudnia 1956 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 9 ust. 2 i 3); Dz. U. z 1970 r. Nr 4, poz. 29 i 30,

7) Konwencja o opodatkowaniu pojazdów drogowych wykonujących międzynarodowy przewóz podróżnych, sporządzona w Genewie dnia 14 grudnia 1956 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 9 ust. 2 i 3); Dz. U. z 1970 r. Nr 4, poz. 27 i 28,

8) Porozumienie dotyczące przyjęcia jednolitych warunków homologacji i wzajemnego uznawania homologacji wyposażenia i części pojazdów samochodowych, sporządzone w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 10); Dz. U. z 1979 r. Nr 16, poz. 98 i 99,

9) Konwencja europejska dotycząca postępowania celnego dla palet w przewozach międzynarodowych, sporządzona w Genewie dnia 9 grudnia 1960 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 11 ust. 2 i 3); Dz. U. z 1969 r. Nr 33, poz. 280 i 281,

10) Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzona w Genewie dnia 1 września 1970 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 15 ust. 2 i 3); Dz. U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254,

11) Porozumienie europejskie uzupełniające Konwencję o ruchu drogowym sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., sporządzone w Genewie dnia 1 maja 1971 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 9); Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 44 i 45,

12) Porozumienie europejskie uzupełniające Konwencję o znakach i sygnałach drogowych sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., sporządzone w Genewie dnia 1 maja 1971 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 9); Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 46 i 47,

13) Protokół dodatkowy w sprawie oznaczeń drogi do Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o znakach i sygnałach drogowych sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., sporządzony w Genewie dnia 1 marca 1973 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 9); Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 48 i 49,

14) Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR), sporządzona w Genewie dnia 14 listopada 1975 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 57 ust. 2-6); Dz. U. z 1984 r. Nr 17, poz. 76 i 77,

15) Umowa europejska o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR), sporządzona w Genewie dnia 15 listopada 1975 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 13); Dz. U. z 1985 r. Nr 10, poz. 35 i 36,

16) Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzona w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (zastrzeżenie dotyczy art. 12 § 1 i 2); Dz. U. z 1985 r. Nr 34, poz. 158 i 159.