Art. 10. - Porozumienie dotyczące przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które... - Dz.U.2001.104.1135 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - Porozumienie dotyczące przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań. Genewa.1958.03.20.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.104.1135 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 września 2001 r.
Artykuł  10
1.
Każdy spór między dwiema lub większą liczbą Umawiających się Stron, dotyczący interpretacji lub stosowania niniejszego porozumienia, powinien być rozstrzygnięty w miarę możliwości w drodze negocjacji między nimi.
2.
Każdy spór nierozstrzygnięty w drodze negocjacji powinien być przedstawiony do arbitrażu, jeśli którakolwiek z Umawiających się Stron uczestniczących w sporze tego zażąda, i w tym celu będzie przekazany jednemu lub więcej arbitrom, wybranym za zgodą Umawiających się Stron uczestniczących w sporze. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od daty zażądania arbitrażu strony uczestniczące w sporze nie będą w stanie uzgodnić wyboru arbitra lub arbitrów, każda z tych stron może zwrócić się do Sekretarza Generalnego z prośbą o wyznaczenie jednego arbitra, któremu spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia.
3.
Decyzja arbitra lub arbitrów wyznaczonych zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu będzie wiążąca dla Umawiających się Stron uczestniczących w sporze.