Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.24.240

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
w przedmiocie administracji państwowej w Galicji.

Na skutek cofnięcia przez Rząd Statutu Komisji Rządzącej dla Galicji i Śląska Cieszyńskiego oraz Górnej Orawy i Spiżu z dnia 10 stycznia 1919 r. Dz. Pr. № 7 poz. 106, przedstawionego do zatwierdzenia Sejmu Ustawodawczego po myśli art. 3 - go dekretu z dnia 22 listopada 1918 r. Dz. Pr. № 17 poz. 41 - zarządza się co następuje:
Art.  1.

Dla administracji państwowej w Galicji mianowany będzie Generalny Delegat Rządu.

Art.  2.

Generalny Delegat Rządu posiadać będzie w zakresie administracji politycznej te same uprawnienia, które przysługiwały dawniej Namiestnikowi Galicji, oraz ogólne kierownictwo i kontrolę nieprzejętych dotąd przez Rząd działów administracji, dla których właściwe ministerstwa ustanowią w porozumieniu z Generalnym Delegatem swoich delegatów, a mianowicie: Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Aprowizacji, Ministerstwo Robót Publicznych oraz Ministerstwo Sztuki i Kultury po jednym, a Ministerstwo Przemysłu i Handlu dwóch.

Art.  3.

Generalnemu Delegatowi przydana będzie jako organ opinjodawczy Rada Przyboczna, złożona z 15 członków, wyznaczanych przez stronnictwa, reprezentowane w Sejmie przez posłów z Galicji.

Art.  4.

Generalny Delegat przeprowadzi złączenie agend poszczególnych władz samorządnych i państwowych w myśl wskazówek Rządu oraz likwidację Krajowego Urzędu odbudowy, centrali i tym podobnych zakładów.

Z czynności swoich Generalny Delegat przedkładać będzie Rządowi miesięczne sprawozdania.

Art.  5.

Dalsze obejmowanie administracji Galicji przez właściwe ministerstwa następować będzie na skutek decyzji Rady Ministrów i winno być zakończone najdalej do dnia 1 lipca 1919 r.

Art.  6.

Z chwilą objęcia urzędowania przez Generalnego Delegata Rządu Polska Komisja Likwidacyjna i Komisja Rządząca przestają istnieć.

Warszawa, d. 7 marca 1919 r.