Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.56.342

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 czerwca 1919 r.
w przedmiocie przejęcia w byłym zaborze austrjackim przez Ministerstwo Robót Publicznych spraw, należących do zakresu działania Ministerstwa Robót Publicznych.

Na zasadzie art. 5 rozp. Rady Ministrów z dnia 7-go marca 1919 r., Dz. Pr. № 24 poz. 240, Ministerstwo Robót Publicznych obejmuje z dniem 1-go lipca 1919 r. zarząd tymi działami administracji, które wchodzą w zakres działania Ministerstwa Robót Publicznych na podstawie ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 r., Dz. Pr. № 39 poz. 283.
W sprawach administracji technicznej podlega Generalny Delegat Rządu Ministerstwu Robót Publicznych.