Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.61.365

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
w przedmiocie objęcia przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych zarządu na terenie b. zaboru austrjackiego.

Na mocy art. 5-go rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 marca 1919 r. Dz. Pr. poz. 240, zarządza się co następuje:
Art.  1.

Z dn. 1 sierpnia 1919 r. Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych obejmuje pod zarząd bezpośredni wszelkie sprawy, należące do zakresu działania tego Ministerstwa na terenie b. zaboru austrjackiego.

Równocześnie ustają w stosunku do tych spraw ogólne kierownictwo i kontrola Generalnego Delegata Rządu dla Galicji, przysługujące mu dotąd w myśl art. 2 powołanego rozporządzenia, a także skasowany zostaje urząd powołanego w porozumieniu z Generalnym Delegatem dla Galicji delegata Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Art.  2.

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych ustanowi w miarę potrzeby dla zarządzania poszczególnemi działami spraw na terenie Galicji swoich przedstawicieli, których uprawnienie w granicach ustaw określi w osobnem rozporządzeniu przez siebie wydanem.

Art.  3.

Trzecią instancję dla spraw, podpadających pod przepisy ustaw leśnych w Galicji, stanowi Główna Komisja Ochrony Lasów przy Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych w Warszawie. Przepis niniejszy nie narusza kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie karnych spraw lasowych.

Art.  4.

Trzecią instancję dla spraw, należących do zakresu działania władz agrarnych, czynnych na mocy ustaw krajowych o komasacji i dzieleniu gruntów wspólnych (Dz. u. kr. № 18 i 20, 1900 r.) stanowi Główna Komisja Ziemska przy Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych w Warszawie.

Art.  5.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia należy do Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych, który wyda potrzebne instrukcje i rozporządzenia wykonawcze.

Warszawa, dnia 1 sierpnia 1919 r.