Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.3.16

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 stycznia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 grudnia 1919 r.
w przedmiocie przejęcia w b. zaborze austrjackim przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej spraw wchodzących w zakres działania tego Ministerstwa.

Art.  1.

Na zasadzie rozporządzenia Rady Ministrów z d. 7 marca 1919 r. Dz. p. № 24 poz. 240 Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej obejmuje w b. zaborze austrjackim zwierzchni zarząd i kierownictwo wszystkiemi działami administracji, wchodzącemi w zakres tego Ministerstwa.

Art.  2.

We wszystkich sprawach tych działów administracji generalny delegat rządu podlega Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.

Art.  3.

Rozporządzenie powyższe wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Wykonanie tego rozporządzenia porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.