Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.117.768

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1920 r.

USTAWA
z dnia 3 grudnia 1920 r.
o tymczasowej organizacji władz administracyjnych II instancji (województw) na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem oraz na wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spisza i Orawy.

Art.  1.

Przewidziane- ustawą tymczasową o organizacji władz administracyjnych II instancji z dnia 2 sierpnia 1919 r. (Dz. Praw № 65, poz. 395) władze administracyjne II instancji (województwa) wprowadza się na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem oraz na wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spisza i Orawy.

W tym celu w myśl ustępu 3 art. 1 powołanej ustawy tworzy się na tych obszarach województwa: Krakowskie, Lwowskie, Stanisławowskie i Tarnopolskie.

Podział terytorialny na poszczególne okręgi wojewódzkie uwidoczniony jest w załączniku. Podział ostateczny ustali w przyszłości wydać się mająca ustawa o podziale administracyjnym Państwa, względnie ustawa o wprowadzeniu samorządu wojewódzkiego.

Art.  2.

Rada Ministrów ma prawo wydawać rozporządzenia, wprowadzające zmiany w obowiązujących jeszcze na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks Krakowskiem, względnie na wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spisza i Orawy austrjackich, względnie węgierskich ustawach państwowych, które okażą się niezbędne dla wprowadzenia w życie wymienionych w art. 1 województw, a które dotyczą zakresu działania, organizacji i kompetencji istniejących na obszarach tych władz administracyjnych II instancji (Namiestnictwa) oraz stosunków tychże do władz administracyjnych I instancji.

Zakres działania Tymczasowego Wydziału Samorządowego, określony ustawą o zniesieniu Sejmu i Wydziału Krajowego b. Królestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem z dnia 30 stycznia 1920 r. (Dz. Ust. № 11, poz. 61) pozostaje bez zmiany aż do wejścia w życie wydać się mającej ustawy o samorządzie wojewódzkim.

Wobec tego postanowienia ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. (Dz. Praw № 65, poz. 395), dotyczące rad wojewódzkich nie będą obowiązywać na obszarach w art. 1 niniejszej ustawy wymienionych.

Art.  3.

Organizacje, wymienionych w art. 1 województw, przeprowadzi Minister Spraw Wewnętrznych. Termin uruchomienia tychże województw oznaczy rozporządzenie Rady Ministrów. Z dniem, w rozporządzeniu tem oznaczyć się mającym, tracą moc wszelkie sprzeczne z niniejszą ustawą, względnie z rozporządzeniami na jej podstawie wydanemi, postanowienia o organizacji i zakresie działania władz administracyjnych II instancji na obszarach, w art. 1 wymienionych.

Art.  4.

Wykonanie tej ustawy oraz rozporządzeń, na jej podstawie przez Radę Ministrów wydać się mających, porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z właściwymi Ministrami.

Art.  5.

Ustawa ta wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

PODZIAŁ TERYTORJALNY NA WOJEWÓDZTWA.

I. Województwa Krakowskie.

1.Biała10.Kraków p.19.Ropczyce
2.Bochnia11.Limanowa20.Tarnów
3.Brzesko12.Mielec21.Wadowice
4.Chrzanów13.Myślenice22.Wieliczka
5.Dąbrowa14.Nowy Targ23.Żywiec
6.Gorlice15.Nowy Sącz24.Spisko-Orawski powiat z siedzibą w Nowym Targu.
7.Grybów16.Oświęcim
8.Jasło17.Pilzno
9.Kraków m.18.Podgórze

II. Województwo Lwowskie.

1.Bóbrka11.Łańcut21.Rzeszów
2.Brzozów12.Lwów m.22.Sambor
3.Cieszanów13.Lwów p.23.Sanok
4.Dobromil14.Lisko24.Sokal
5.Drohobycz15.Mościska25.Stary Sambor
6.Gródek16.Nisko26.Strzyżów
7.Jarosław17.Przemyśl27.Tarnobrzeg
8.Jaworów18.Przeworsk28.Żółkiew
9.Kolbuszowa19.Rawa
10.Krosno20.Rudki

III. Województwo Stanisławowskie.

1.Bohorodczany7.Nadworna13.Stryj
2.Dolina8.Peczeniżyn14.Tłumacz
3.Horodenka9.Rohatyn15.Turka
4.Kałusz10.Skole16.Żydaczów
5.Kołomyja11.Śniatyn
6.Kossów12.Stanisławów

IV. Województwo Tarnopolskie.

1.Borszczów7.Kamionka13.Trembowla
2.Brody8.Podhajce14.Zaleszczyki
3.Brzeżany9.Przemyślany15.Zbaraż
4.Buczacz10.Radziechów16.Zborów
5.Czortków11.Skałat17.Złoczów
6.Husiatyn12.Tarnopol