Departmental acts

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.4.47 | komunikat z dnia 15 marca 2005 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2005.3.22 | komunikat z dnia 15 marca 2005 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2005.3.21 | obwieszczenie z dnia 15 marca 2005 r. | Akt nienormatywny

Wnioski i zalecenia profilaktyczne wynikające z badania wypadków i incydentów lotniczych.

Dz.Urz.ULC.2005.4.23 | obwieszczenie z dnia 15 marca 2005 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.

Dz.Urz.MSWiA.2005.3.11 | zarządzenie z dnia 15 marca 2005 r. | Akt jednorazowy

Łączenie obrębów leśnych w Nadleśnictwie Sucha w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Katowice.

B.I.LP.2005.3.25 | decyzja z dnia 14 marca 2005 r. | Akt obowiązujący

Planowanie i sprawozdawczość w Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.8.44 | zarządzenie z dnia 14 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Planowanie i sprawozdawczość w Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.8.44 | zarządzenie z dnia 14 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw aktualizacji systemu trójstopniowej opieki perinatalnej w Polsce.

Dz.Urz.MZ.2005.4.12 | zarządzenie z dnia 14 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Halmstad (Królestwo Szwecji).

Dz.Urz.MSZ.2005.3.36 | decyzja z dnia 14 marca 2005 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2005.3.20 | obwieszczenie z dnia 14 marca 2005 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2005.3.19 | obwieszczenie z dnia 14 marca 2005 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Dz.Urz.MENiS.2005.1.3 | zarządzenie z dnia 14 marca 2005 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.4.45 | komunikat z dnia 11 marca 2005 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wykazu zmian danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2005.4.38 | obwieszczenie z dnia 11 marca 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Dz.Urz.MI.2005.3.14 | zarządzenie z dnia 11 marca 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Dz.Urz.MI.2005.3.14 | zarządzenie z dnia 11 marca 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Dz.Urz.MI.2005.3.14 | zarządzenie z dnia 11 marca 2005 r. | Akt indywidualny

Uznanie praktyki stosowanej przez Bratniak Sp. z o.o. w G. za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Dz.Urz.UOKiK.2005.2.20 | decyzja z dnia 11 marca 2005 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie programu warsztatów w zakresie zwalczania korupcji.

Dz.Urz.KGP.2005.7.43 | decyzja z dnia 11 marca 2005 r. | Akt obowiązujący

Odstąpienie od likwidacji Łódzkiego Centrum Filmowego.

Dz.Urz.MK.2005.1.2 | zarządzenie z dnia 10 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom.

Dz.Urz.KGP.2005.6.29 | porozumienie z dnia 10 marca 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów zakładom opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2005.3.7 | zarządzenie z dnia 10 marca 2005 r. | Akt jednorazowy

Główne Cele i Kierunki Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.5.35 | decyzja z dnia 9 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Główne Cele i Kierunki Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.5.35 | decyzja z dnia 9 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Uzbrojenia.

Dz.Urz.MON.2007.18.194 t.j. | decyzja z dnia 9 marca 2005 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Powołanie Rady Uzbrojenia.

Dz.Urz.MON.2007.18.194 t.j. | decyzja z dnia 9 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Uzbrojenia.

Dz.Urz.MON.2005.5.36 | decyzja z dnia 9 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Uzbrojenia.

Dz.Urz.MON.2005.5.36 | decyzja z dnia 9 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Uzbrojenia.

Dz.Urz.MON.2005.5.36 | decyzja z dnia 9 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Uzbrojenia.

Dz.Urz.MON.2005.5.36 | decyzja z dnia 9 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Uzbrojenia.

Dz.Urz.MON.2005.5.36 | decyzja z dnia 9 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Uzbrojenia.

Dz.Urz.MON.2005.5.36 | decyzja z dnia 9 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Regionalnych Strategii innowacji.

Dz.Urz.MNiI.2005.4.26 | zarządzenie z dnia 9 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie programu szkolenia w ramach służby przygotowawczej dla pracowników służby cywilnej w Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.7.41 | decyzja z dnia 9 marca 2005 r. | Akt obowiązujący

Zmiana numerów rachunków bankowych związanych z pobieraniem opłat lotniczych.

Dz.Urz.ULC.2005.2.15 | komunikat z dnia 9 marca 2005 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.KPWiG.2005.5.14 | decyzja z dnia 8 marca 2005 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.KPWiG.2005.6.16 | decyzja z dnia 8 marca 2005 r. | Akt indywidualny

Zawieszenie uprawnień maklera papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2005.5.13 | uchwała z dnia 8 marca 2005 r. | Akt indywidualny

Zawieszenie uprawnień maklera papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2005.6.17 | uchwała z dnia 8 marca 2005 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców w Polsce.

Dz.Urz.MENiS.2005.1.2 | zarządzenie z dnia 8 marca 2005 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.4.43 | komunikat z dnia 7 marca 2005 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Las Palmas de Gran Canaria (Królestwo Hiszpanii).

Dz.Urz.MSZ.2005.3.35 | decyzja z dnia 7 marca 2005 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Las Palmas de Gran Canaria (Królestwo Hiszpanii).

Dz.Urz.MSZ.2005.3.35 | decyzja z dnia 7 marca 2005 r. | Akt obowiązujący

Planowanie środków finansowych na eksploatację w Policji pojazdów i łodzi motorowych w 2005 r.

Dz.Urz.KGP.2005.7.39 | decyzja z dnia 3 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka.

Dz.Urz.KGP.2005.7.40 | decyzja z dnia 3 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Wdrożenie sieci WAN w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2005.2.4 | zarządzenie z dnia 3 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Wdrożenie sieci WAN w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2005.2.4 | zarządzenie z dnia 3 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i proporczyka na beret Komendy Portu Wojennego Świnoujście.

Dz.Urz.MON.2005.4.26 | decyzja z dnia 2 marca 2005 r. | Akt indywidualny