Departmental acts

Tryb postępowania przy udzielaniu upoważnień i pełnomocnictw przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2005.2.5 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2005 r. | Akt obowiązujący

Zasady przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2005 r.

Dz.Urz.MZ.2005.3.11 | komunikat z dnia 22 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Zasady przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2005 r.

Dz.Urz.MZ.2005.3.11 | komunikat z dnia 22 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2005 r.

Dz.Urz.MI.2005.3.17 | decyzja z dnia 22 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski.

Dz.Urz.NBP.2005.3.5 | uchwała z dnia 22 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Pilotaż statków przez pilotów pełnomorskich na Morzu Północnym i Kanale La Manche.

Dz.Urz.MI.2005.3.20 | komunikat z dnia 21 lutego 2005 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Resortowego do spraw udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Obrony Przeciwrakietowej.

Dz.Urz.MSZ.2005.1.6 | zarządzenie z dnia 21 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie programu szkolenia osób upoważnionych do kierowania ruchem drogowym.

Dz.Urz.KGP.2005.6.27 | decyzja z dnia 21 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie programu szkolenia osób upoważnionych do kierowania ruchem drogowym.

Dz.Urz.KGP.2005.6.27 | decyzja z dnia 21 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2005.2.18 | komunikat z dnia 21 lutego 2005 r. | Akt nienormatywny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.3.37 | komunikat z dnia 18 lutego 2005 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.3.37 | komunikat z dnia 18 lutego 2005 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.KGP.2005.5.20 | obwieszczenie z dnia 18 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Notecka".

B.I.LP.2005.2.21 | decyzja z dnia 18 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Opolu.

Dz.Urz.GUS.2005.2.13 | zarządzenie z dnia 18 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2005.2.17 | komunikat z dnia 17 lutego 2005 r. | Akt nienormatywny

Powołanie interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Etyki w Nauce.

Dz.Urz.MNiI.2005.4.23 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Etyki w Nauce.

Dz.Urz.MNiI.2005.4.23 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dorocznego Święta 21 Bazy Lotniczej w Świdwinie.

Dz.Urz.MON.2005.3.16 | decyzja z dnia 17 lutego 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie programu seminarium w zakresie zwalczania przestępczości na szkodę Unii Europejskiej.

Dz.Urz.KGP.2005.6.23 | decyzja z dnia 17 lutego 2005 r. | Akt obowiązujący

Zakres działania Centrum Informacyjnego MON.

Dz.Urz.MON.2005.3.13 | decyzja z dnia 17 lutego 2005 r. | Akt obowiązujący

Zakres działania Centrum Informacyjnego MON.

Dz.Urz.MON.2005.3.13 | decyzja z dnia 17 lutego 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie wewnętrznej organizacji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dz.Urz.MS.2005.2.5 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.3.10 | decyzja z dnia 16 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Kolegium Dowódców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2005.3.11 | decyzja z dnia 16 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MRiRW.2005.4.5 | obwieszczenie z dnia 16 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Celno-Akcyzowej.

Dz.Urz.MF.2005.3.25 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.3.36 | komunikat z dnia 15 lutego 2005 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.3.36 | komunikat z dnia 15 lutego 2005 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.3.36 | komunikat z dnia 15 lutego 2005 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2005.2.16 | komunikat z dnia 15 lutego 2005 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2005.2.15 | obwieszczenie z dnia 15 lutego 2005 r. | Akt nienormatywny

Regulamin działania Rady Nauki.

Dz.Urz.MNiI.2005.3.22 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Regulamin działania Rady Nauki.

Dz.Urz.MNiI.2005.3.22 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Regulamin działania Rady Nauki.

Dz.Urz.MNiI.2005.3.22 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Wpis na listę maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2005.3.9 | uchwała z dnia 15 lutego 2005 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2005.2.14 | obwieszczenie z dnia 15 lutego 2005 r. | Akt nienormatywny

Zawieszenie uprawnień maklera papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2005.9.26 | uchwała z dnia 15 lutego 2005 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie zmian w statucie Jednostki Badawczo-Rozwojowej Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa.

Dz.Urz.MI.2005.3.13 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.3.35 | komunikat z dnia 11 lutego 2005 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.3.35 | komunikat z dnia 11 lutego 2005 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.3.35 | komunikat z dnia 11 lutego 2005 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.3.35 | komunikat z dnia 11 lutego 2005 r. | Akt indywidualny

Załączniki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dz.Urz.ULC.2005.3.21 | obwieszczenie z dnia 11 lutego 2005 r. | Akt obowiązujący

Zmiany organizacyjne w Akademii Morskiej w Gdyni.

Dz.Urz.MI.2005.3.12 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Nałożenie obowiązków na przedsiębiorcę Dariusza O. - Zakład Produkcji Mebli w R.

Dz.Urz.UOKiK.2005.2.17 | decyzja z dnia 10 lutego 2005 r. | Akt nienormatywny

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2005.3.27 | komunikat z dnia 9 lutego 2005 r. | Akt indywidualny

Lista podmiotów uprawnionych do pobierania, konserwowania, przechowywania i dostarczania komórek jajowych i zarodków.

Dz.Urz.MRiRW.2005.4.4 | obwieszczenie z dnia 9 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołów Roboczych dla Sektorowego Programu Operacyjnego Transport i Funduszu Spójności.

Dz.Urz.MI.2005.2.9 | zarządzenie z dnia 9 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

Dz.Urz.GUS.2005.2.12 | zarządzenie z dnia 9 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie klauzuli tajności informacjom zawartym w dokumentach urzędowych.

Dz.Urz.MSZ.2005.1.16 | decyzja z dnia 9 lutego 2005 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.3.33 | komunikat z dnia 8 lutego 2005 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.3.33 | komunikat z dnia 8 lutego 2005 r. | Akt indywidualny

Gospodarowanie materiałami pędnymi i smarami w Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.7.30 | decyzja z dnia 8 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Polskim Czerwonym Krzyżem.

Dz.Urz.MON.2005.3.18 | porozumienie z dnia 8 lutego 2005 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Polskim Czerwonym Krzyżem.

Dz.Urz.MON.2005.3.18 | porozumienie z dnia 8 lutego 2005 r. | Akt obowiązujący