W jaki sposób PINB może wyegzekwować decyzję o wyłączeniu z użytkowania budynku wielorodzinnego, skoro gmina uchyla się od... - OpenLEX

W jaki sposób PINB może wyegzekwować decyzję o wyłączeniu z użytkowania budynku wielorodzinnego, skoro gmina uchyla się od obowiązku zapewnienia lokali zamiennych, twierdząc, iż takich nie posiada?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 maja 2017 r.
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2012 r.

PYTANIE

PINB na podstawie art. 68 pr. bud. wydał decyzję o opróżnieniu i wyłączeniu z użytkowania budynku wielorodzinnego stanowiącego własność Skarbu Państwa. Decyzję doręczono zarządcy nieruchomości-staroście i organowi zobowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych, czyli właściwej gminie. Decyzja stała się ostateczna, lecz nie została wykonana. Mieszkańcy nie chcieli dobrowolnie opuścić lokali, więc starosta wystąpił do sądu z dziewięcioma pozwami o eksmisję osób zamieszkujących ten budynek. Zapadło sześć prawomocnych wyroków nakazujących opuszczenie i wydanie zajmowanych lokali, a pozostałe trzy sprawy są jeszcze rozpatrywane. Starosta chce wykonać decyzję PINB. Natomiast gmina zobowiązana do zapewnienia lokali zamiennych oraz pokrycia kosztów przeprowadzki, zgodnie z u.o.p.l., do chwili obecnej nie wykonała oraz nie poczyniła żadnych czynności do wykonania tego obowiązku, twierdząc, iż gmina nie posiada w swoich zasobach lokali zamiennych. Starosta wystąpił do rady gminy ze skargą na działalność wójta dotyczącą niezapewnienia lokali zamiennych dla mieszkańców przedmiotowego budynku, jednak rada przesunęła termin rozpatrzenia skargi o kolejny miesiąc i jeszcze nie odpowiedziała.

Jak powinien zachować się PINB, aby wyegzekwować swoją decyzję, skoro gmina uchyla się od ustawowego obowiązku zapewnienia lokali zamiennych, twierdząc, iż takich nie posiada?

Kto: PINB czy starosta, powinien wystąpić do gminy z wezwaniem do wykonania ustawowego obowiązku zapewnienia lokali zamiennych?

Czy należy od razu wystąpić ze skargą do sądu administracyjnego?

Kiedy PINB powinien wystawić tytuł wykonawczy, by wszcząć postępowanie egzekucyjne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?