Czy dyrektor szkoły podstawowej ma obowiązek przed zatrudnieniem żądać od kandydata na nauczyciela przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pater Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły podstawowej ma obowiązek przed zatrudnieniem żądać od kandydata na nauczyciela oraz kandydata na pracownika obsługi opiekującego się dziećmi - pracownik samorządowy (pomoc nauczyciela, opiekuna dzieci i młodzieży w drodze do/ze szkoły) przedłożenia: zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - KRK (czy w sądzie należy zaznaczyć, że ubiega się o inne niż standardowe, wymagane do tej pory, zaświadczenie?), 2. oświadczenia o państwach zamieszkiwanych przez niego w okresie ostatnich 20 lat (jeśli były inne niż Polska i państwo obywatelstwa), a jeśli miało to miejsce o zaświadczenia z KRK tych państw? Czy pracodawca powinien sprawdzić w/w kandydatów w dwóch pozycjach Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - dalej RSPTS: Rejestrze z dostępem ograniczonym i Rejestrze Państwowej Komisji? Jak ma się ten obowiązek wobec osób, z którymi ponownie nawiązuje się stosunek pracy po przerwie krótszej niż 3 m-ce lub bez przerwy (np. umowa na czas określony do 31 sierpnia danego roku i kolejna od 1 września tego samego roku)? Czy pozostali kandydaci na pracowników szkoły (na stanowiska administracji i obsługi - pracownicy samorządowi), których zakres obowiązków nie jest związany z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu, realizacją innych zainteresowań przez małoletnich lub opieką nad nimi, nie muszą przedkładać pracodawcy żadnych zaświadczeń z KRK o niekaralności (wystarczy jak do tej pory oświadczenie), składać oświadczenia (o którym mowa wyżej) i być sprawdzani w RSPTS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX