Czy toczące się postępowanie o sprostowanie treści wpisu w księdze wieczystej może być powodem zawieszenie postępowania w sprawie podatku od spadków i darowizn?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 6 grudnia 2005 r.

PYTANIE

W trakcie toczącego się postępowania w sprawie podatku od spadków i darowizn, spadkobierca złożył wniosek o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia sądowego w przedmiocie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, twierdząc, że prawo spadkodawczyni - po której dziedziczy spadkobierca - wpisane jest niezgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Spadkodawczyni w czasie trwania małżeństwa nabyła nieruchomość i sporządziła akt notarialny podczas nieobecności męża oświadczając iż nabywa nieruchomość ze środków pochodzących z odrębnego majątku na swą wyłączną własność. Prawo to zostało wpisane do księgi wieczystej. Urząd skarbowy odmówił zawieszenia postępowania stwierdzając iż jest związany domniemaniem określonym w art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece - dalej u.k.w.h., a co za tym idzie, iż nie zachodzą przesłanki uzależniające wydanie decyzji podatkowej od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd. Należy dodać iż w przypadku sprostowania błędnie wpisanego prawa w trybie art. 10 u.k.w.h. udział spadkowy po tej spadkodawczyni zmniejszy się o połowę.

Czy stanowisko urzędu skarbowego było zasadne? Skoro doszło do wydania decyzji, jak się odwołać skoro odmowa zawieszenia postępowania nie podlega zaskarżeniu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access