Questions and answers

Jak rozliczyć pracę w wolną sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownik może świadczyć pracę zdalną w innym miejscu niż miejsce zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy kwota wolna od potrąceń jest pomniejszana o wpłatę na PPK pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy organ powinien przyjąć zgłoszenie, skoro wykonanie instalacji nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Jakie są zasady liczenia okresu wypowiedzenia przy umowie zlecenia i przy umowie o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy świadczenie Dobry Start przysługuje osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, która studiuje i ma ukończone 19 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy należy się dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w całej kwocie, czy w ogóle się nie należy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy za godziny rewalidacji nauczycielowi należy się dodatek za pracę w warunkach uciążliwych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można przyznać stypendium szkolne osobie pełnoletniej uczącej się w prywatnym, zaocznym LO dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy dodatek za wychowawstwo można przyznać na okres roku szkolnego zapisem w regulaminie wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy uregulować kwestię umów o pracę z nauczycielem w stanie nieczynnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy zajęcia edukacyjne realizowane przez nauczycieli domu wczasów dziecięcych można uznać za realizację obowiązku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak należy zawrzeć umowę z rodzicami, którzy będą dowozić swoje niepełnosprawne dzieci do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaki w opisanej sytuacji jest status Przedszkola A i jakie w związku z tym ma obowiązki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaka jest procedura postępowania, gdy decyzja o odpłatności córki za DPS nie została odebrana (dwukrotnie awizowana)?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak należy potraktować do celów wynagrodzenia okres przebywania nauczycielki na kwarantannie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy decyzję w sprawie zasiłku stałego należy uchylić czy zmienić, gdy osoba podjęła zatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak należy skrócić przygotowanie zawodowe młodocianego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy mobilna stacja tankowania pojazdów zasilanych LNG wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Z jakiego przepisu projektant może wywieść swoje prawo do wykonywania projektów budowlanych w oparciu o uchylone przepisy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2020 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna może postawić ogrodzenie na działce użytkowanej jako droga publiczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy organ może wydać pozwolenie wyłącznie na budynek mieszkalny jednorodzinny, gdy wniosek dotyczył zabudowy zagrodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jaka powinna być forma zakończenia sprawy dotycząca odpłatności zstępnych za pobyt zmarłego rodzica w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy OPS może zorganizować akcję, polegającą na przygotowaniu paczek świątecznych dla seniorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można ująć w kosztach podatkowych wydatek na parking udokumentowany zagranicznym paragonem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kto może dokonać zmian w statucie szkolnego schroniska młodzieżowego wchodzącego w skład zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Przez ile miesięcy należy podzielić dochód z tytułu renty przysługującej w 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy z przyznanego zasiłku okresowego należy potrącić nienależnie pobrany zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak amortyzować instalacje budynkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy okresy pobytu w pieczy zastępczej należy zsumować w celu obliczenia wysokości przysługującej pomocy na usamodzielnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy zawarcie kolejnej umowy użyczenia po umowie użyczenia zawartej na okres 3 lat wymaga zgody rady powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy środki pieniężne uzyskane od kopalni generują przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dochód z tytułu dodatku solidarnościowego należy uwzględnić do świadczenia z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy zwrot nienależnie otrzymanej nadpłaty podatku obliguje do korekty zeznania podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy strażak OSP będący jednocześnie wójtem może wystąpić o ekwiwalent za akcję ratowniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy komisja rewizyjna jednostki samorządu terytorialnego może kontrolować spółki komunalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Wilk Jakub | Aktualne

W jakim terminie ma obowiązek złożyć wniosek o zatwierdzenie nowej instrukcji prowadzenia składowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Kto nabywa pracownicze prawa majątkowe po zmarłym nauczycielu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dopłata do spółki dokonana w ramach potrącenia wzajemnych wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Za który miesiąc uwzględnić obniżony dochód z działalności gospodarczej w związku z COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jaki sposób ustalić proporcję dla wyłączenia z kosztów wydatków sfinansowanych dotacją zwolnioną z CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować obrót akcjami dokonywane przez spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak powinno się wykazać w bilansie pobrane zaliczki na poczet przyszłego zysku oraz rozrachunki o charakterze trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób powinien zostać określony wymiar pensum nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne