Questions and answers

W którym momencie opodatkować dochód powstały z przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy czas pracy to dana osobowa pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy dla odpadów o kodzie 17 09 04 przeznaczonych do składowania należy wykonać testy zgodności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop należy wliczyć dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy dyrektor może wprowadzić dodatkowy język nowożytny dla ucznia, który powrócił z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy faktury korygujące na plus wystawione dla osób fizycznych należy fiskalizować?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy firma która wypłaca wynagrodzenie do 10. następnego miesiąca może składkę do PPK odprowadzić w dniu wypłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy firma może odebrane odpady budowlane z PSZOKa przekazać bezpośrednio do osób fizycznych w celu utwardzania terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy istnieje wzór polecenia pisemnego do wykonywania prac w przestrzeniach zamkniętych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy jednostka podległa powiatowi jest zobowiązana do przesyłania nowego pliku JPK_VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy jeśli spółka umorzy udziały własne i przekaże grunt gminie, transakcja będzie zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy kontroler Regionalnej Izby Obrachunkowej ma prawo żądać okazania całej teczki akt osobowych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy można uchylić decyzję uznającą dłużnika za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czym skutkuje odmowa złożenia oświadczenia majątkowego przez pracownika urzędu państwowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy nabywca wierzytelności od podwykonawcy może wystawić fakturę VAT na rzecz wykonawcy w zastępstwie podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Kozłowski Bartosz | Nieaktualne

Czy nadal obowiązuje możliwość budowy obiektów związanych ze zwalczaniem koronawirusa bez żadnych formalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy należy na nowo policzyć średnią chorobowego ze względu na zmianę etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy należy przyjąć, że nastąpiło doręczenie przesyłki (decyzji) pełnomocnikowi w ramach tzw. fikcji doręczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy należy wszcząć postępowanie dotyczące ustalenia czy zasiłek stały był świadczeniem nienależnie pobranym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy na podstawie listu polecającego pracodawca może zaliczyć okres zatrudnienia za granicą do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy na prośbę ZUS-u można udostępnić prywatny numer telefonu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy nauczyciel może ustalić obowiązek noszenia masek przez uczniów w czasie prowadzonych przez niego zajęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy oddelegowani pracownicy uzyskują przychód w związku ze świadczeniami uzyskanymi w delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy organ powinien przyjąć zgłoszenie przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia mieszkalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy pacjent może równocześnie być wpisany do dwóch lub więcej kolejek oczekujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Bogusiak Marta | Nieaktualne

Czy połączenie 5 akwenów wyrobisk za pomocą przekopów i przepustów kwalifikuje przekształcenie zbiorników w stawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy poniższa treść klauzuli informacyjnej dla członków rady nadzorczej jest prawidłowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy pracodawca może umieścić w jadalni sterylizator powierza UV-C?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownik, który był chory na COVID-19, powinien zostać skierowany na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownik powinien potwierdzić otrzymanie informacji o warunkach zatrudnienia swoim podpisem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownik socjalny zatrudniony na umowę zlecenie może otrzymywać dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy prowizję wykazujemy w ewidencji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy przekazanie wierzytelności uprawnia do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy rezygnując ze zlecenia można wystawiać zleceniodawcy fakturę za dotychczasowe usługi nie tracąc preferencji z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy Romowie to cudzoziemcy, do których należy stosować odpowiednie przepisy ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dotyczy tylko dojazdów do i z pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy spółka może refakturować zakup gazu na rzecz najemcy jej magazynów nie posiadając koncesji na obrót gazem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne