Questions and answers

Czy wymiana w wynajmowanym budynku starej ściany na nową (szklaną) stanowi inwestycję w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Czy wypadek pracownika zmierzającego do przychodni zakładowej może być uznany za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć i jaką stawką amortyzować instalację do wytwarzania pary technologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć i jaką stawką amortyzować sieć wodociągową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć i jaką stawką amortyzować urządzenie służące do dezynfekcji ścian?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć wykonanie pomiaru przepływu ścieków na kanalizacji sanitarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na książki po 1 stycznia 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż towarów na angielskim portaly eBay?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką VAT są opodatkowane usługi kulturalne świadczone przez zawodowego tancerza?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawkę zastosować do sprzedaży biomasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie dokumenty powinien złożyć do urzędu skarbowego zakład budżetowy niepodlegający badaniu przez biegłego rewidenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje podatkowe konwersji pożyczki udzielonej przez zagraniczny podmiot na udziały?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje podatkowe zakupu usług medycznych dla pracowników i dla pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi otrzymanie przez spółkę aportu w postaci środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy amortyzować nabyty przyrząd do linii konwektorów, który nie jest samodzielnym urządzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy rozliczyć wynagrodzenie za pracę Islandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak opodatkować założenie spółki z o.o. przez inną spółkę i wniesienie wkładu niepieniężnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak powinien przebiegać coroczny przegląd hydrantów zewnętrznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Majer Roman | Aktualne

Jak powinniśmy zaksięgować w 2010 r. duplikaty faktur dotyczące zakupów towarów w 2008 i 2009 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT wniesienie do spółki aportu materiałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup części zamiennych dokonany wraz z nabyciem maszyn specjalistycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak skorygować podatek od zawyżonej wypłaty zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak zaksięgować opóźnione wpłaty do PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Komu i na jakich zasadach przysługuje dodatek zagraniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Kto ponosi odpłatność za pobyt dziecka w placówce opikuńczo-wychowawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Od jakiej wartości zamówienia należy dokonywać rozeznania rynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Po jakim kursie przeliczyć koszt podróży służbowej pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Według jakiego kursu powinniśmy zaewidencjonować koszty egzaminu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób zaprezentować podatek dochodowy zapłacony na Słowacji w sprawozdaniu finansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2011 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Czy certyfikat rezydencji w formie elektronicznej zwalnia z konieczności zapłaty podatku od usług reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dodatek wyrównujący wlicza się do podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy dodatkową listę płac sporządzoną za ubiegły rok należy wykazać w sprawozdaniu Rb-28S?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy do PKPiR wpisujemy koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów np. odsetki budżetowe, koszty upomnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może udzielić nauczycielowi urlopu z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy jednostka ze 100% udziałem gminy ma obowiązek sporządzenia skonsolidowanego bilansu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy komisja socjalna powinna dofinansować wypoczynek dziecka zagranicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy koszty pomiarów ciśnienia w hydrantach w rozbudowanym magazynie zwiększają wartość początkową tego magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można zwiększyć wartość początkową czasopisma?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nabycie usługi zakwaterowania na terenie Włoch stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy należy ogłosić konkurs na stanowisko głównego księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu najmu maszyny kontrahentowi niemieckiemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy należy sporządzić protokół wypadku ucznia pobitego na terenie szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie towarów na rzecz członka rodziny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy otrzymanie od fundacji darowizny środków trwałych korzysta ze zwolnienia w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy Państwowa Inspekcja Sanitarna kontroluje obrót odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo zwiększyć koszty inwestycji o spłacone odsetki od kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podatnik świadczący usługi na rzecz podmiotu niemieckiego musi składać deklaracje VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może udzielić pracownikowi pomocy finansowej związanej z udziałem w turnieju sportowym z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy stanowi przychód podatkowy otrzymanie gruntu w użytkowanie wieczyste?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy twórca aby otrzymać wynagrodzenie za sprzedane dzieło musi mieć zezwolenie na pracę w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy usługa montażu również zwiększa wartość środka trwałego (budynku)?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

Czy wsparcie finansowe w ramach w ramach programu Bon na innowacje stanowi przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy zawieszenie egzekucji wierzytelności pozwala na zaliczenie odpisu aktualizującego w koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Do jakiego paragrafu należy zaliczyć odprawę emerytalną byłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Niemiec Renata | Nieaktualne