Questions and answers

Kiedy ująć w PKPiR zakup materiałów poligraficznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Od którego miesiąca będzie niezbędna instalacja kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób dokumentować import usług po 1 stycznia 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób należy dokonać przesunięcia nieruchomości z działalności męża do działalności żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać prezesa zarządu, który jest niemieckim rezydentem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczać limit kosztów podatkowych o charakterze twórczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenie osoby współpracującej na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT powinniśmy wystawiać faktury częściowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy pracodawca powinien udzielić pracownikowi urlop powyżej 26 dni w roku kalendarzowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy ukończenie studiów na kierunku pedagogika uprawnia do specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2013 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy w pogotowiu rodzinnym może przebywać osoba po ukończeniu pełnoletniości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy zakup nowej łyżki do leasingowanej koparki należy uznać za inwestycję w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie należy się pracownikowi za pracę wykonaną w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo skorygować listę płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć w Polsce zagraniczny podatek u źródła zapłacony z tytułu sprzedaży licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ustalić wartość brutto nagrody rocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Na jakich zasadach następuje podział środków ZFŚS w przypadku przejęcia zakładu pracy przez konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób udokumentować zróżnicowanie sytuacji materialnej pracownika przy przyznawaniu świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy decyzja wydawana na podstawie art. 77 ustawy Prawo wodne podlega opłacie skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dla budynku, którego lokale zostały sprzedane ich użytkownikom, należy ustanowić wspólnotę mieszkaniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2013 r., Kawecka Anna | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest określanie na fakturach skróconych nazw podatników i nabywców towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy zaksięgować kapitał pożyczki na podstawie otrzymanej faktury, mimo braku spłaty, celem uzgodnienia salda?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2013 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy niezłożenie przez wykonawcę wyjaśnień, o których mowa w art. 26 ust. 4 p.z.p. skutkuje zatrzymaniem wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2013 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy po wymianie oświetlenia na LED pracodawca ma obowiązek przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym powinien odbyć służbę przygotowawczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2013 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne zapłacone od wyższej podstawy będą kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo odliczyć VAT z tytułu refaktury podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy w postępowaniu egzekucyjnym komornik może zlecić geodezyjny podział nieruchomości pomimo braku zgody jej właściciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2013 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jakie przepisy regulują kwestię udostępnienia sygnału z anteny zbiorczej do odbioru ogólnodostępnych programów TVP?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jakie są skutki otrzymania zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2013 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jakim dokumentem wycofać ze spółki cywilne budynek wniesiony aportem przez wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi obsługi zatrudnionemu po raz pierwszy w życiu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać wypłaty świadczenia z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2013 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT otrzymanie od kontrahenta części rowerowej przeznaczonej do naprawy gwarancyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2013 r., Małecki Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT nieodpłatne przekazanie glukometrów w ramach dostawy pasków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaksięgować operacje wynikające z umowy przelewu wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2013 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kto jest zobowiązany do wnoszenia opłat rocznych należnych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2013 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2013 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

W jakich sytuacjach otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób dokonuje się poprawek w aktach osobowych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2013 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

W jaki sposób księgować faktury korekty dotyczące roku poprzedniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Z jaką stawką wystawić fakturę wystawioną w 2012 r. dotyczącą zaliczki wypłaconej w 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy fakturę otrzymaną z Wolters Kluwer, która jest płatna ratalnie można zaliczyć jednorazowo w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy konwersja pożyczki udzielonej przez zmarłego udziałowca na kapitał zakładowy podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy kwota otrzymywanego wsparcia pomostowego powinna być potraktowana jako przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nagrody otrzymane w plebiscycie sportowym korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne