Questions and answers

Jak wyglądają elastyczne formy organizacji czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Kiedy nastąpi utrata prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na skutek zmiany sytuacji rodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Kiedy organ może umorzyć postępowanie z zakresu świadczenia wychowawczego na wniosek strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Na jaką odległość dopuszczalne jest ręczne przemieszczanie ładunków na wózkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

W jakim rozdziale klasyfikacji budżetowej ująć wydatki gimnazjum po wejściu w życie reformy oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

W jaki sposób na zasiłek stały wpływa obniżenie stopnia niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób organ może dochodzić zwrotu opłacanie składek za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy bank może nie przyjąć wpływu na rachunek bankowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2017 r., Obzejta Łukasz | Nieaktualne

Czy dla budowy strzelnicy sportowej wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2017 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy istnieje kurs do przeliczenia płacy minimalnej kierowcy w Austrii na złotówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy korygując kwotę świadczeń wykazanych w DRA należy skorygować wysokość wynagrodzenia za ich wypłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2017 r., Królikowska Joanna | Nieaktualne

Czy koszty związane z rozwiązaniem spółki stanowią dla tej spółki koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy może zaistnieć sytuacja, że VAT należny trzeba wykazać we wcześniejszym miesiącu niż VAT naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy nagrody przekazane do wręczenia stanowią przychód organizatora konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy odrzucić ofertę, w której wykonawca nie podał numeru katalogowego oferowanego produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2017 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy należy oszacować łącznie wartość zamówienia na zastępstwo procesowe wraz z bieżącą obsługą prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy nauczycielowi, który otrzymał wypowiedzenie z przyczyn niedotyczących tego pracownika należy się odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy oddany urzędowi pracy odliczony VAT jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy odzież spawalnicza musi posiadać oznaczenie w formie wszywek w częściach odzieży i oznakowanie CE?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2017 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy płatność wynikającą z faktury zaliczkowej w dwóch różnych terminach można uznać za prawidłową?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy powiat może zakupić i przekazać ochotniczej straży pożarnej sprzęt strażacki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2017 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wykonać ocenę ryzyka ergonomicznego w określony sposób?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może czasowo delegować pracownika do wykonywania innego rodzaju pracy, niż określona w umowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracownikowi socjalnemu, przechodzącemu na emeryturę w trakcie roku, przysługuje urlop w pełnym wymiarze za ten rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia i decyzję środowiskową udostępnia się na wniosek?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2017 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy sprzedaż środka trwałego (samochodu) dla osoby fizycznej trzeba zaewidencjonować w kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy systemowi monitorowania drogowego podlega przewóz odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Czy szatnia z prysznicem dla pracowników biurowych, które przyjadą do pracy rowerem może być koedukacyjna?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

Czy świadczenie rodzicielskie przysługuje cudzoziemce?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy użyczając salę gimnastyczną gmina działa w charakterze podatnika VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy wnioski oraz zezwolenia na transport odpadów powinny być umieszczane w publicznie dostępnych wykazach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy w przedszkolu instruktaż stanowiskowy woźnej może przeprowadzić inna woźna?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne