Questions and answers

Czy wpisanie w formularzu oferty błędnej daty, co wynika z pozostałych dokumentów, może stanowić omyłkę pisarską?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna ograniczenia wymiaru etatu nauczycielowi mianowanemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie są konsekwencje w przypadku niewypowiedzenia warunków pracy i płacy nauczycielowi w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Co jest niezbędne przy zatrudnieniu obywatela Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dodatkowe opłaty eksploatacyjne za wynajem mieszkania służbowego wchodzą do podstawy opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej powinno być głosowaniem tajnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy można żądać od losowo wybranych pracowników przedłożenia rocznego zeznania PIT dla potrzeb ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy wyklucza możliwość podjęcia pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek refundować zakup aparatu słuchowego pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy spółka jawna może istnieć z udziałem jednego wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy szkoła ponosi odpowiedzialność za ucznia, który samowolnie opuścił zajęcia lekcyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy szpital może od matki karmiącej pobierać opłatę za pobyt w nim z dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2018 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy według RODO monitoring może być dowodem niesumiennego wykonywania pracy przez pracownika ?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zatrudnienie cudzoziemca będącego absolwentem polskiej uczelni wymaga zezwolenia na pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką formę opodatkowania ma wybrać żona zmarłego wspólnika spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak długo należy przechowywać wyniki pomiarów promieniowania w złomie metalowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakich dokumentów może żądać sanepid od dyrektora przedszkola podczas rutynowej kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaki organ prowadzący powinien ustalać wysokość opłat za posiłki w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop pracownikowi, który przepracował dwa miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak przeprowadzić postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak rozliczyć dyżury lekarza, który nie podpisał klauzuli opt-out?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2018 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak wypełnić IFT-1/IFT-1R za pracownika z Ukrainy, który będzie rozliczał się w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy najem lokali prywatnych wiąże się z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

W jakim trybie pracownik może dochodzić roszczeń związanych ze zniszczeniem okularów korekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jaki sposób należy rozwiązać umowę o pracę z nauczycielką?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Za ile tygodniu urlopu nauczycielce należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nabycie nowych upewnień wymaga skierowania pracowników na dodatkowe badania profilaktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy rozliczenie polskiego rezydenta z pracy jest obowiązkowe w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy świadectwa ukończenia szkoły powinny być collowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wyrok rozwodowy z Ukrainy i akty urodzenia dzieci muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaki arkusz ocen obowiązuje w klasie siódmej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba nauczająca w klasach I-III szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Kiedy można zmienić nazwisko na wydanym 15 lat wcześniej świadectwie szkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Z jaką datą należy rozwiązać stosunek pracy z odchodzącą na emeryturę nauczycielką?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy możliwa jest nadbudowa istniejącego budynku usługowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy można przenieść przychody uzyskiwane z najmu prywatnego na rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można zatrudnić kierowcę na czas wykonywania określonej pracy w 2018 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy należy umorzyć postępowanie egzekucyjne wobec zmarłego ojca dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne