Questions and answers

Czy jest możliwe, aby zakład pracy w trakcie roku przejął wypłatę zasiłków, w związku z wzrostem zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy za dzień 06.09 należy pracownikowi wypłacić świadczenie rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób można ubiegać się o zwrot wypłaconego pracownikowi chorobowego spowodowanego wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać naliczenia odpisu na ZFŚS od zatrudnionego w szkole naszego emerytowanego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jaki podatek należy potrącić od umowy zlecenie a jaki od umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie dokumenty/pozwolenia są konieczne, aby zatrudnić obywatela Turcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy niezatwierdzony przez pracodawcę protokół powypadkowy powinien zostać dołączony do nowego protokołu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy uwzględnić konkubenta w składzie rodziny ustalając prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy rehabilitacja ogólnoustrojowa to stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż świadczenie szpitalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy inwestor musi załączyć 4 egzemplarze projektu budowlanego, jeśli chce dokonać zmiany lokalizacji budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Jaki termin ma organ zarządzający ruchem na zatwierdzenie projektu organizacji ruchu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Kto odpowiada za sprawność przyłącza, które wybudowały lokalne wodociągi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Słomka Kinga | Aktualne

W jakiej odległości należy usytuować obiekty małej architektury od jeziora?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy szkoła powinna przeprowadzić test ze znajomości RODO dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne

Czy wypłata ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych to zadanie własne powiatu, powierzone, czy zlecone?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jak należy kwalifikować wodę płynącą pod miastem w rurociągu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jaki organ jest właściwy do wydania zaświadczeń, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Przez ile miesięcy podzielić dochód uzyskany w roku bazowym 2017 ustalając prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy wobec nauczyciela chronionego można zastosować uzupełnienie etatu w innej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

W jakiej pozycji bilansu instytucji kultury należy prawidłowo wykazać zbiory biblioteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy godziny nauczania indywidualnego powinny zostać wliczone nauczycielowi do pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w trzech szkołach przysługuje dodatek wiejski w każdej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy pracownikowi, który włożył palce pod osłonę wentylatora w ruchu, można zarzucić winę umyślną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy metalowe wyroby mogą być składowane piętrowo wzdłuż dróg komunikacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Za ile dni należy wypłacić nauczycielowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy dodatek stażowy przysługuje nauczycielowi również w dodatkowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy przewodniczący PKZP może być jednocześnie przewodniczącym związków zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak zakończyć postępowanie, gdy z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę wystąpił inny podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Jak prawidłowo naliczyć odsetki za zwłokę w związku z decyzją o wycince drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy decyzja ZRID staje się ostateczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy rodzice mogą zrezygnować z udziału ucznia w zajęciach rewalidacyjnych organizowanych przez szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy i jak wystawić fakturę zaliczkową, gdy nie jest znana wartość usługi za dany miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy nauczycielce należy wypłacić nagrodę jubileuszową w chwili odejścia z pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego należy uwzględnić premię kwartalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Na podstawie jakich dokumentów można przyjąć ucznia do drugiej klasy technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy do klasy sportowej można przyjąć ucznia, który nie realizowałby programu klasy sportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy szkoły wchodzące w skład zespołu szkół mogą być dotowane przez różne jednostki samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy obniżka ceny będąca skontem podlega rozliczeniu w podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Kto w przypadku nieobecności dyrektora może nadawać upoważnienia dla pracowników do przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne