Monitor Polski

M.P.2020.383

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 kwietnia 2020 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniającym art. 6 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Rydze dnia 13 lutego 2013 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 i 4 w związku z art. 13 ust. l ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 127) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 27 stycznia 2020 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem zmieniającym art. 6 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Rydze dnia 13 lutego 2013 r. 1 , przez wymianę not.
Porozumienie zostało zawarte w drodze wymiany not dyplomatycznych z dnia 30 stycznia 2020 r. oraz z dnia 12 lutego 2020 r. i weszło w życie dnia 2 lutego 2020 r.
1 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisana w Rydze dnia 13 lutego 2013 r., została ogłoszona w M.P. z 2014 r. poz. 116.