Art. 6. - [Wniosek o udzielenie zgody na podpisanie umowy międzynarodowej; zastrzeżenia do umowy wielostronnej] - Umowy międzynarodowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.127 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  6.  [Wniosek o udzielenie zgody na podpisanie umowy międzynarodowej; zastrzeżenia do umowy wielostronnej]
1. 
Organ właściwy do prowadzenia negocjacji składa Radzie Ministrów, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych oraz innymi właściwymi ministrami, wniosek o udzielenie zgody na podpisanie umowy międzynarodowej i proponuje, w uzasadnionych przypadkach, treść zastrzeżeń strony polskiej do umowy wielostronnej.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa tryb związania umową międzynarodową Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
Rada Ministrów, w drodze uchwały, udziela zgody na podpisanie umowy międzynarodowej.
4. 
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do umów międzynarodowych niepodpisywanych, o których mowa w art. 13 ust. 1.