Łotwa-Polska. Umowa o wzajemnej reprezentacji wizowej. Ryga.2013.02.13.

Monitor Polski

M.P.2014.116

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2020 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej,
podpisana w Rydze dnia 13 lutego 2013 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Republiki Łotewskiej, zwane dalej "Stronami",

mając na względzie, charakteryzującą się wzajemnym zaufaniem, współpracę między polskimi i łotewskimi służbami konsularnymi,

uznając, że uproszczenie procedur wydawania wiz leży we wspólnym interesie Stron,

biorąc pod uwagę dorobek prawny Unii Europejskiej w zakresie wspólnej polityki wizowej oraz jej przyszłe działania podejmowane w tej dziedzinie,

uzgodniły, co następuje:

Strony będą reprezentować się wzajemnie w procesie rozpatrywania wniosków i wydawaniu wiz, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 roku ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy), zwanym dalej "kodeksem wizowym", zgodnie z prawem Unii Europejskiej, postanowieniami niniejszej Umowy oraz porozumieniami technicznymi, zawieranymi pomiędzy właściwymi władzami na podstawie artykułu 9 niniejszej Umowy, zwanymi dalej "porozumieniami technicznymi".

1. 
Działając na podstawie artykułu 1 niniejszej Umowy, Strony przestrzegać będą odpowiednich przepisów prawa krajowego Strony reprezentującej.
2. 
Podejmując działania, określone w artykule 1 niniejszej Umowy, przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne Stron udzielają sobie nawzajem pomocy.

Działając zgodnie z postanowieniami artykułu 1 niniejszej Umowy, Strona podejmująca czynności w ramach reprezentacji na rzecz Drugiej Strony postępować będzie z taką samą starannością, jak przy wydawaniu wiz lub przyjmowaniu danych w swoim własnym imieniu. Z wyjątkiem przypadków określonych w kodeksie wizowym, żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za czynności podjęte w ramach reprezentacji na rzecz Drugiej Strony.

Umowa niniejsza nie ma zastosowania do wiz wydawanych w celu pracy zarobkowej, podjęcia nauki lub innej działalności, dla której wymagane jest wcześniejsze zezwolenie przez Stronę, na której terytorium ma ona być wykonywana.

Stosownie do artykułu 25 ustęp 3 kodeksu wizowego, wizy o ograniczonej ważności terytorialnej mogą być wydane w ramach reprezentacji tylko w przypadku, gdy ograniczona ważność terytorialna wizy spowodowana jest faktem, iż dokument podróży aplikującego, uznawany przez Strony, nie jest uznawany przez inne Państwa Strony Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach.

Konsultacje prowadzone zgodnie z artykułem 22 kodeksu wizowego w sprawach wniosków wizowych przyjętych przez Stronę reprezentującą, które wymagają zasięgnięcia opinii organów centralnych Strony reprezentowanej lub organów centralnych innych państw członkowskich, przeprowadza Strona reprezentująca.

W przypadku, gdy przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny jednej ze Stron uzna, że wiza nie powinna zostać wydana, jest upoważniony, aby po rozpatrzeniu wniosku odmówić wydania wizy, zgodnie z artykułem 8 ustępem 4 literą d) kodeksu wizowego. Artykuł 32 ustęp 3 kodeksu wizowego stosuje się do odmowy wizy.

Stronie reprezentującej przysługuje prawo do pobierania opłat wizowych. Za wyjątkiem powyższego, Strona reprezentowana nie będzie ponosić żadnych dodatkowych opłat na rzecz Strony reprezentującej za rozpatrywanie wniosków wizowych.

1. 
Właściwe władze Stron zawierają porozumienia techniczne, w których określą przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne właściwe do wykonywania postanowień niniejszej Umowy oraz niezbędne techniczne zasady współpracy.
2. 
Właściwymi władzami Stron, o których mowa w ustępie 1, są:
1)
dla Rzeczypospolitej Polskiej: Minister Spraw Zagranicznych;
2)
dla Republiki Łotewskiej: Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Kwestie sporne dotyczące interpretacji postanowień niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Strony w drodze dyplomatycznej.

Niniejsza Umowa może być zmieniona poprzez pisemną zgodę obu Stron. Zmiany Umowy stanowią jej integralną część.

1. 
Umowa niniejsza wchodzi w życie trzydziestego (30) dnia następującego po dniu podpisania.
2. 
Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę poprzez pisemną notyfikację w drodze dyplomatycznej. W takim przypadku utraci ona moc po upływie trzydziestu (30) dni po dniu otrzymania przez Drugą Stronę noty informującej o wypowiedzeniu.
3. 
Strony mogą w każdym czasie zawiesić stosowanie niniejszej Umowy w całości lub w części. Strony notyfikują sobie nawzajem w drodze dyplomatycznej początkowe i końcowe daty okresu zawieszenia. Notyfikacja będzie skuteczna nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu otrzymania noty Drugiej Strony.

Umowę niniejszą sporządzono w Rydze dnia 13 lutego 2013 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, łotewskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski uważany będzie za rozstrzygający.

1 Art. 6 zmieniony przez Porozumienie z dnia 12 lutego 2020 r. (M.P.2020.382) zmieniającej nin. umowę międzynarodową z dniem 2 lutego 2020 r.